Pracovníci Mestského úradu

Spoločné predčíslie  033/6901 + klapka

PRIMÁTOR

Ing. arch. Igor Hianik
primátor
klapka č. 100
Stará radnica
Mgr. Mária Wagingerová
zástupca primátora
klapka č. 101
Stará radnica
Ing. Marián Šipoš
zástupca primátora
klapka č. 101
Stará radnica
KANCELÁRIA PRIMÁTORA
Ing. Jaroslav Pavlovič
splnomocnenec pre strategický rozvoj
klapka č. 107
2. posch., č. dv. 34b
Bc. Alexandra Hrochová
asistentka primátora
klapka č. 101
Stará radnica
Bc. Bibiana Pilná
asistentka primátora
klapka č. 101
Stará radnica
Veronika Štrba Škultéty
referent komunikácie a protokolu
klapka č. 101
Stará radnica
REFERÁT ROZVOJA MESTA
Ing. arch. Zdenka Augustiničová
vedúca referátu
klapka č. 408
1. poschodie, č. dv. 4
Ing. arch. Silvia Jančová
referent územného plánovania
klapka č. 212
1. poschodie, č. dv. 4
Jaroslava Solgová
referent nehnuteľností
klapka č. 211
1. poschodie, č. dv. 4
REFERÁT PROJEKTOVÉHO RIADENIA A VER. OBSTARÁVANIA
Mgr. Vlasta Cholujová
referent projektového riadenia a verejného obstarávania
klapka č. 117
1. poschodie, č. dv. 6
Ing. Gabriela Repová
referent projektového riadenia a verejného obstarávania
klapka č. 118
1. poschodie, č. dv. 6
STAVEBNÝ ÚRAD
Ing. Eva Popluhárová
vedúca oddelenia
klapka č. 700
2. poschodie, č. dv. 31
Ing. arch. Jozef Polgáry
referent stavebného úradu
klapka č. 704
2. poschodie, č. dv. 31
Ing. Bronislava Šimová
referent stavebného úradu
klapka č. 703
2. poschodie, č. dv. 37
Ing. Jarmila Križanová
referent stavebného úradu
klapka č. 706
2. poschodie, č. dv. 37
Rozália Klementovičová
referent evidencie stavebného úradu
klapka č. 705
2. poschodie, č. dv. 32

PREDNOSTA

Ing. Jana Lehocká
prednostka
klapka č. 110
1. poschodie, č. dv. 2
KANCELÁRIA PREDNOSTU
JUDr. Stanislav Mihalovič
zástupca prednostu
klapka č. 108
1. poschodie, č. dv. 3
Mária Odehnalová
asistentka prednostu
klapka č. 111
1. poschodie, č. dv. 2
REFERÁT ĽUDSKÝCH ZDROJOV
Viera Zvolenská
vedúca referátu
klapka č. 124
2. poschodie, č. dv. 22
Jana Patúcová
referent účtovania miezd
klapka č. 605
2. poschodie, č. dv. 22
PaedDr. Zuzana Roncová
referent ľudských zdrojov
klapka č. 125
2. poschodie, č. dv. 23
ODD. ŠKOLSTVA A SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Mgr. Milan Hýll
vedúci oddelenia
klapka č. 300
prízemie, č. dv. P8
REFERÁT SOCIÁLNEJ STAROSTLIVOSTI
Mgr. Alena Černáková
vedúca referátu sociálnej starostlivosti
klapka č. 302
prízemie, č. dv. P8
Mgr. Ľubica Čižnárová
referent sociálnej starostlivosti
klapka č. 304
prízemie, č. dv. P9
Mgr. Jana Jurikovičová
referent sociálnej starostlivosti
klapka č. 304
prízemie, č. dv. P9
Mgr. Marek Kopecký
referent sociálnej starostlivosti
klapka č. 308
prízemie, č. dv. P21
ŠKOLSKÝ ÚRAD
PaedDr. Erik Špaňo
metodik školského úradu
klapka č. 306
2. poschodie, č. dv. 21a
Viera Tóthová
referent školského úradu
klapka č. 305
2. poschodie, č. dv. 21a
MAJETKOVÉ ODDELENIE
VK
vedúci oddelenia
REFERÁT SPRÁVY MAJETKU
Viliam Slimák
vedúci referátu
klapka č. 109
1. poschodie, č. dv. 15
Martin Radoský
referent správy majetku
klapka č. 210
1. poschodie, č. dv. 9
Daniela Snopeková
referent správy majetku
klapka č. 208
1. poschodie, č. dv. 10
Mgr. Silvia Šindlerová
referent správy majetku
klapka č. 209
1. poschodie, č. dv. 10
Dana Švorcová
referent podnikania a bytovej agendy
klapka č. 206
1. poschodie, č. dv. 9
Ing. Štefan Tančár
referent údržby majetku mesta
klapka č. 402
1. poschodie, č. dv. 9
REFERÁT EVIDENCIE MAJETKU
Mgr. Mária Čermáková
referent účtovania majetku - mesto
klapka č. 613
1. poschodie, č. dv. 11
Ing. Hana Belešová
referent účtovania majetku - školy
klapka č. 614
1. poschodie, č. dv. 11
PRÁVNE ODDELENIE
Mgr. Renata Gottschallová
vedúca oddelenia
klapka č. 200
3. poschodie, č. dv. 57
PRÁVNY REFERÁT
Mgr. Katarína Bálintová
referent právnik
klapka č. 202
3. poschodie, č. dv. 59
Mgr. Karolína Farkašová
referent právnik
klapka č. 204
3. poschodie, č. dv. 58
Mgr. Martin Klemanič
referent právnik
klapka č. 203
3. poschodie, č. dv. 58
JUDr. Jana Kľúčiková
referent daňových exekúcií
klapka č. 610
3. poschodie, č. dv. 59
Mgr. Martina Sameková
referent právnik
klapka č. 207
3. poschodie, č. dv. 58
Mgr. Peter Štetka
referent právnik
klapka č. 201
3. poschodie, č. dv. 57
KLIENTSKE CENTRUM
Alena Čaputová
referent podateľne a informácií
klapka č. 114
prízemie, č. dv. P15
Barbora Krasulová
referent overovania
klapka č. 126
prízemie, č. dv. P15
Anna Mihaľová
referent matriky
klapka č. 133
prízemie, č. dv. P20
Miriam Poizlová
referent kancelárie prvého kontaktu a podateľne
klapka č. 113
prízemie, č. dv. P15
Martina Strezenická
referent matriky
klapka č. 133
prízemie, č. dv. P20
Alena Šindlerová
referent evidencie obyvateľstva
klapka č. 131
prízemie, č. dv. P19
FINANČNÉ ODDELENIE
Ing. Alena Gusejnova
vedúca oddelenia
klapka č. 600
2. poschodie, č. dv. 25
REFERÁT EKONOMIKY A ÚČTOVNÍCTVA
Ing. Mariana Nádaská
vedúca referátu
klapka č. 603
2. poschodie, č. dv. 24
Anna Acsaiová
referent finančného účtovania
klapka č. 611
2. poschodie, č. dv. 21b
Janka Kráľovičová
referent účtovania, ZK a pokladne
klapka č. 631
prízemie
Mgr. Eva Líšková
referent finančného účtovania
klapka č. 603
2. poschodie, č. dv. 24
Drahoslava Pátková
referent účtovania a rozpočtu pre školstvo
klapka č. 604
2. poschodie, č. dv. 21b
Soňa Sandtnerová
referent pokladne
klapka č. 606
prízemie
REFERÁT MIESTNYCH DANÍ
Ing. Barbora Žemličková
vedúca referátu
klapka č. 608
2. poschodie, č. dv. 27
Ing. Linda Balejíková
referent správy miestnych daní
klapka č. 612
2. poschodie, č. dv. 27
Viera Noskovičová
referent poplatkov za odpad FO a chaty
klapka č. 602
2. poschodie, č. dv. 28
Margita Vastlová
referent poplatkov za odpad FO a PO
klapka č. 601
2. poschodie, č. dv. 28
Silvia Vitálošová
referent správy dane z nehnuteľností a dane za psa
klapka č. 607
2. poschodie, č. dv. 27
ODD. VÝSTAVBY A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Ing. Renáta Klimentová
vedúca oddelenia
klapka č. 500
2. poschodie, č. dv. 30
REFERÁT VÝSTAVBY A REALIZÁCIE
Ing. Ľubica Mezeiová
referent úverov zo ŠFRB a výstavby
klapka č. 400
2. poschodie, č. dv. 34a
Silvia Nestarcová
referent cien a DTM
klapka č. 403
2. poschodie, č. dv. 34a
Ing. Peter Zvonár
referent výstavby
klapka č. 401
2. poschodie, č. dv. 33
REFERÁT ŽIV. PROSTREDIA, KOMUNÁLNYCH SLUŽIEB A DOPRAVY
Ing. Oľga Moťovská
vedúca referátu
klapka č. 502
2. poschodie, č. dv. 30
Ing. Jana Gubániová
referent životného prostredia
klapka č. 503
2. poschodie, č. dv. 30a
Mgr. Jana Guštafíková
referent životného prostredia
klapka č. 505
2. poschodie, č. dv. 35
Mgr. Silvia Nestarcová
referent životného prostredia
klapka č. 504
2. poschodie, č. dv. 35
Kvetoslav Pavlíček
referent životného prostredia a verejného osvetlenia

2. poschodie, č. dv. 35c
Vladimír Záleský
referent dopravy
klapka č. 501
2. poschodie, č. dv. 33
ODD. PROPAGÁCIE, KOMUNIKÁCIE A IT
Ing. Erika Liptáková
vedúca oddelenia
klapka č. 130
2. poschodie, č. dv. 20c
REF. PROPAGÁCIE A MARKETINGU
Mgr. Nina Bednáriková
referent komunikácie
klapka č. 123
2. poschodie, č. dv. 20c
Mgr. art. Peter Brunovský
referent mestského časopisu
klapka č. 122
2. poschodie, č. dv. 20a
Zlatica Hágerová
referent organizácie podujatí
klapka č. 205
2. poschodie, č. dv. 20b
Anzhelika Pelevina
referent mestského informačného centra
klapka č. 120
Stará radnica
Andrea Pikusová
referent propagácie
klapka č. 127
2. poschodie, č. dv. 20b
Tatiana Vagačová
referent audio-vizuálnych prostriedkov
klapka č. 132
2. poschodie, č. dv. 20b
Mgr. Peter Vlasák
referent propagácie
klapka č. 106
2. poschodie, č. dv. 20a
REFERÁT IT
Ing. Matej Sandtner
vedúci referátu
klapka č. 116
2. poschodie, č. dv. 39
Alexander Pravda
referent správy IT
klapka č. 115
2. poschodie, č. dv. 39
Peter Šafr
referent správy webových stránok
klapka č. 102
2. poschodie, č. dv. 38

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Ing. Anna Taškárová, PhD.
hlavný kontrolór mesta
klapka č. 105
1. poschodie, č. dv. 7
Mgr. Renata Fabiankovičová
referent kontroly
klapka č. 105
1. poschodie, č. dv. 7

Poznámka: maximálna veľkosť prílohy e-mailu je 20 MB