Akadémia tretieho veku

Akadémia tretieho veku
Akadémia tretieho veku pri MsÚ Pezinok predstavuje záujmové štúdium. Týmto štúdiom sa nezvyšuje kvalifikácia, ale je jednou z možností ako prežiť poproduktívny vek kvalitne s udržiavaním duševnej a fyzickej rovnováhy občana tretieho veku.

Informácie o štúdiu
Štúdium na Akadémii tretieho veku je 4-semestrálne (dvojročné). Podmienkou prijatia je minimálny vek 55 rokov. Letný a zimný semester má približne 6 dvojhodinových prednášok. Minimálny počet uchádzačov pre otvorenie študijného odboru je 15 uchádzačov.  Snažíme sa prijať každého uchádzača, aj keď záujem o štúdium je veľký. Celé štúdium končí slávnostnou promóciou, kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku. Poplatok za jeden semester je 26 EUR, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.


DÔLEŽITÝ OZNAM:

Vážení poslucháči,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou výskytu koronavírusu COVID-19, vedenie mesta Pezinok v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/7092/2020 zo dňa 09.09.2020, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. GTSÚ/14397/2020 zo dňa 12.09.2020 a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že výučba vo všetkých študijných kurzoch Akadémie tretieho veku a tým aj náhradné vyučovanie za vymeškané hodiny v letnom semestri akademického roka 2019/2020 je pozastavená a čaká sa na obnovenie výučby (pôvodný predpoklad druhá polovica októbra), avšak všetko bude podmienené priaznivou epidemiologickou situáciou, aby sa zabránilo vzniku a šíreniu tohto ochorenia.
O začiatku výučby na Akadémii tretieho veku vás budeme informovať v dostatočnom časovom predstihu.

Ďakujeme za porozumenie

 

 

Študijné kurzy Akadémie tretieho veku

1.ročník:


2.ročník:

 


KONTAKT: PaedDr. Erik Špaňo, telefón: 033/6901 306, e-mail: erik.spano@msupezinok.sk