Prepnúť na plnú verziu

Akadémia tretieho veku

Akadémia tretieho veku je záujmové štúdium, nezvyšuje sa ním kvalifikácia. Záujem o  štúdium seniorov v Meste Pezinok je veľký, pohybuje sa na hranici kapacitných možností. Snažíme sa prijať každého uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky a to vek 55 rokov. Štúdium je dvojročné, jeden semester má zhruba 6 dvojhodinových prednášok. Otvorenie  študijných odborov bude závisieť od organizačných (priestorových) možností, od dohody s lektormi a predovšetkým od záujmu uchádzačov (minimálny počet pre otvorenie študijného odboru je 15 poslucháčov).
Zápis na Akadémiu tretieho veku sa spravidla uskutočňuje na začiatku septembra, termín bude taktiež zverejnený. Štúdium sa ukončuje slávnostnou promóciou kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku.

Motiváciou absolventov nie je získanie dokladu o štúdiu, ale najmä nadobudnutie nových vedomostí, sebarealizácia a spoločnosť ľudí s podobnými záujmami. Poplatok na jeden semester je 26 eur, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.


 

V stredu 15. mája sa vo veľkej sále pezinského Domu kultúry konali už jedenáste promócie absolventov Akadémie tretieho veku v Pezinku. Slávnostným obradom ukončilo štúdium 41 absolventov z dvoch  študijných odborov Angličtina hrou a študijný odbor Vinohradníctvo, vinárstvo a someliérstvo.

Na slávnostnom ukončení štúdia sa okrem absolventov, ktorí pochádzajú nielen z Pezinka, ale aj z celého regiónu, zúčastnili lektori študijných odborov, Mariana Vašíková, Ing. Gabika Vojteková, CSc. a PhDr. Martin Hrubala, PhD. Na úvod zaznela pezinská hymna  „Aká si mi krásna“, ktorej autorom je slávny rodák Eugen Suchoň.

Koordinátorka Akadémie tretieho veku v Pezinku, Andrea Pikusová,  privítala na podujatí primátora mesta Ing. Arch.  Igora Hijanika, viceprimátorku  Mgr. Máriu Wagingrovú a čestných hostí: prezidentku Európskej federácie  starších študentov PhDr. Nadeždu Hrapkovú, prof. Bohdana Jurániho a  Doc. RNDr. Jozefa Mikloška, DrSc.

Slávnostný príhovor predniesol primátor Ing. Arch.  Igor Hijanik. Celému zhromaždeniu sa srdečne milými slovami prihovorila PhDr. Nadežda Hrapková, PhD., ktorá absolventom zablahoželala k úspešnému ukončeniu štúdia. Zástupcovia jednotlivých študijných odborov sa poďakovali svojim lektorom za odborný prístup a odovzdali im kytice kvetov.

Stalo sa tradíciou promócií pezinskej akadémie obdarovať najstaršieho absolventa. V tomto školskom roku si kyticu kvetov odniesol Pezinčan Ing. Leopold Mušák, ktorý v tomto roku oslávi 80 rokov, navštevovala študijný odbor: Angličtina hrou pod vedením lektorky Mariany Vašíkovej. Slávnostný akt promócie ukončila študentská hymna „Gaudeamus Igitur.“

 


KONTAKT:  Andrea Pikusová, telefón: 033/6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk