Akadémia tretieho veku

Akadémia tretieho veku je záujmové štúdium, nezvyšuje sa ním kvalifikácia. Záujem o  štúdium seniorov v Meste Pezinok je veľký, pohybuje sa na hranici kapacitných možností. Snažíme sa prijať každého uchádzača, ktorý spĺňa požiadavky a to vek 55 rokov. Štúdium je dvojročné, jeden semester má zhruba 6 dvojhodinových prednášok. Otvorenie  študijných odborov bude závisieť od organizačných (priestorových) možností, od dohody s lektormi a predovšetkým od záujmu uchádzačov (minimálny počet pre otvorenie študijného odboru je 15 poslucháčov).
Zápis na Akadémiu tretieho veku sa spravidla uskutočňuje na začiatku septembra, termín bude taktiež zverejnený. Štúdium sa ukončuje slávnostnou promóciou kde absolventi štúdia získajú osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku.

Motiváciou absolventov nie je získanie dokladu o štúdiu, ale najmä nadobudnutie nových vedomostí, sebarealizácia a spoločnosť ľudí s podobnými záujmami. Poplatok na jeden semester je 26 eur, občania s trvalým pobytom v Pezinku majú zľavu 50 percent.


Letný semester a slávnostné promócie ATV sú presunuté

Ak by Slovensko nepostihla pandémia koronavírusu, 28. apríla by končil letný semester Akadémie tretieho veku (ATV) a 13. mája by 96 frekventantov 2. ročníka ATV z odborov Zdravie z prírody, Maliarske techniky, Genealógia – poznávanie histórie vlastného rodu a Počítače a digitálna fotografia zažilo slávnostné, v poradí už dvanáste, promócie absolventov ATV v Pezinku.

Kvôli koronavírusu muselo mesto Pezinok presunúť aj letný semester a slávnostné promócie v akademickom roku 2019/2020 na obdobie, kedy bude opäť možné organizovať hromadné podujatia pre seniorov. Keďže frekventanti aktuálneho školského roka majú uhradenú výučbu na celý rok a väčšina z nich prejavila záujem štúdium dokončiť, vedenie mesta rozhodlo, že ihneď, ako to situácia dovolí, dokončí najskôr výučbu letného semestra a promócie 2019/2020 a až následne otvorí nový ročník Akadémie tretieho veku. Do úvahy prichádzajú dve časové alternatívy, obe sú však podmienené súhlasom zo strany príslušných štátnych epidemiologických orgánov – dokončiť aktuálny akademický rok buď na jeseň 2020, alebo na jar 2021. To znamená, že nový ročník ATV by pri priaznivej epidemiologickej situácii otvorilo mesto na jeseň 2021. O ďalšom vývoji a konkrétnych termínoch bude mesto informovať samotných frekventantov aktuálneho akademického roka.

 

Vážené frekventantky a frekventanti Akadémie tretieho veku,
ako iste viete, veľmi veľa krajín vrátane prvých prípadov v Slovenskej republike, je zasiahnutým novým typom koronavírusu, ktorý spôsobuje vážne ochorenie dýchacích ciest COVID-19 . Z dostupných štatistických údajov z iných krajín je známe, že najrizikovejšou kategóriou obyvateľstva v prípade komplikácií pri tomto ochorení sú seniori.
V tejto súvislosti mesto Pezinok – aj na základe usmernenia Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo 6. marca 2020 s účinnosťou od pondelka 9. marca 2020 do odvolania pozastavuje všetky kurzy v letnom semestri Akadémie tretieho veku. O toto obdobie bude letný semester Akadémie tretieho predĺžený.
Táto situácia nás veľmi mrzí, lebo vieme, akej vysokej obľúbenosti medzi Vami sa tešia kurzy Akadémie tretieho veku. Vo vedení mesta však máme zodpovednosť  predchádzať stavom prípadného ohrozeniu zdravia našich občanov a tento súčasný stav, kedy treba zabrániť prípadnému šíreniu nákazy novým koronavírusom, je jedným z nich.


Ing. arch. Igor Hianik
Primátor mesta Pezinok

 

1.ročník:


2.ročník:

 


KONTAKT:  Andrea Pikusová, telefón: 033/6901 127, e-mail: andrea.pikusova@msupezinok.sk