Zápis detí do materskej školy

Táto informácia bola publikovaná od 06. 04. 2020 do 31. 05. 2020

Ilustračné fotoVzhľadom na mimoriadnu situáciu a karanténne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 sa zápis do materských škôl na školský rok 2020/2021 uskutoční od 25. mája 2020 do 31. mája 2020.

 1. Zápis sa uskutoční bez osobnej prítomnosti zákonných zástupcov detí. Stačí na e-mailovú stránku materskej školy poslať vyplnenú  Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ na školský rok 2020/2021 od 25.05.2020 do 31.05.2020, formulár žiadosti nájdete na stránkach materských škôl. Žiadosť posielajte ako prílohu e-mailu iba na 1. – prioritnú materskú školu. V prípade neprijatia dieťaťa do tejto materskej školy bude žiadosť postúpená riaditeľkou materskej školy na vybavenie 2. – náhradnej materskej škole.
 2. Rodičia, ktorí nemajú prístup na internet si môžu vyzdvihnúť formulár žiadosti pred vstupom do Mestského úradu v Pezinku, kde bude k dispozícii v tlačenej forme od 18.05.2020, doma si ho vyplnia a pošlú poštou na adresu 1. – prioritnej materskej školy.
 3. Len vo výnimočnom prípade si môžu rodičia prísť vyzdvihnúť formuláre žiadosti do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok,  kde budú potrebné tlačivá k dispozícii k vyzdvihnutiu, vyplneniu a odovzdaniu dňa 27.05.2020 od 9.00 do 11.00 h. Žiadame rodičov, aby po žiadosti chodili s ochranným rúškom, rukavicami a vlastným perom, do vyhradených priestorov materskej školy vstupovali po jednom a pri čakaní dodržiavali dvojmetrový odstup. Žiadosť odovzdajte iba na 1. – prioritnej materskej škole.
 4. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (overenie údajov z rodného listu dieťaťa, občianskeho preukazu zákonného zástupcu a podpísanie prihlášky oboma rodičmi – zákonnými zástupcami). Ak sú rodičia rozvedení, priložte rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do starostlivosti jedného z rodičov alebo do striedavej starostlivosti.
 5. Na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR sa k prihláške do materskej školy počas vyhláseného krízového obdobia nevyžaduje priloženie lekárskej správy o spôsobilosti absolvovať pobyt v materskej škole, v prípade prijatia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa nebude vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.  Ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí  dieťaťa zákonní   zástupcovia   dodatočne  nepriložia   potvrdenie  o jeho zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt. Ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného  zariadenia  výchovného  poradenstva  a prevencie,  dieťa  bude  prijaté  len  na diagnostický pobyt.
 6. Podmienky prijatia dieťaťa do materskej školy stanovené riaditeľkami materských škôl sú nasledovné:
  • Pri vyššom počte prihlásených detí, ako je možné prijať, riaditeľ prednostne prijíma: 
   Podľa ust. § 3 ods.2 Vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa prednostne prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku (k 31.08.2020), deti s odloženou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou školskou dochádzkou (na základe rozhodnutia riaditeľa základnej školy)
  • Ostatné podmienky prijatia:
   V prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí ako je možná kapacita materskej školy,  budú prednostne prijímané deti s trvalým pobytom v Pezinku zostupne podľa veku dieťaťa. V prípade zhodného veku detí (mesiac a rok narodenia) budú prednostne prijatí súrodenci detí, ktorí budú navštevovať materskú školu v roku 2020/21.
   Ostatné deti - podľa voľných kapacít MŠ.
 7. Kontaktné údaje materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok:
  1. MŠ Bystrická 1, 902 01 Pezinok, mailová adresa: msbystrickapk@centrum.sk;
   webstránka: www.msbystricka.eu;  tel. číslo: 033/6901910 a č. 0917 613 870
  2. MŠ gen.Pekníka 2, 902 01 Pezinok, mailová adresa: mspeknika@azet.sk
   webstránka: https://msgenpeknika.webnode.sk/;  tel. číslo: 0915 712 310
  3. MŠ Svätoplukova 51, 902 01 Pezinok, mailová adresa: mssvatoplukova@azet.sk
   webstránka: http://mssvatoplukova.sk/,  tel. číslo: 0905 444 814
  4. MŠ Vajanského 16, 902 01 Pezinok, mailová adresa: msvajanskeho@azet.sk
   webstránka: https://www.msvajanskeho.sk/; tel. číslo: 0917 601 770
  5. MŠ Za hradbami 1, 902 01 Pezinok, mailová adresa: mszahradbami@gmail.com
   webstránka: https://www.mszahradbami.sk/; tel. číslo: 0908 410 305
  6. MŠ Záhradná 34, 902 01 Pezinok, mailová adresa: mszahradna@gmail.com
   webstránka: http://www.mszahradna.sk/; tel. číslo: 0907 939 235
  7. ZŠ s MŠ Orešie 3, 902 03 Pezinok, mailová adresa: msgrinava@gmail.com
   webstránka: https://zsoresiepezinok.edupage.org; tel. číslo: 0911 225 619.


Pomôcka pre rodičov - čo má vedieť 3-ročné dieťa pred nástupom do materskej školy:

 1. Odplienkovanie  - dieťa už nemôže nosiť plienky, a to počas celého dňa. Malo by sa vedieť vypýtať na záchod.  Okrem plienok je nevhodné aj používanie cumlíka, bez ktorého už dieťa musí vedieť aj zaspať.
 2. Základy hygieny - dieťa by si malo vedieť po použití záchodu samostatne umyť ruky, vysušiť ich pomocou uteráka, a to aj pred jedlom a prípadne po príchode z prechádzky. Nemalo by mu robiť problém ani používanie vreckoviek, aby si bolo schopné samo vyfúkať nos.
 3. Obliekanie a obúvanie - základnou zručnosťou je aj schopnosť obliekania a vyzliekania sa. S malými nedostatkami pomôžu dieťaťu pani učiteľky (gombíky, šnúrky...), ale v zásade by túto procedúru malo zvládnuť dieťa samé. Samostatnou kapitolou je obúvanie sa, ktoré deťom uľahčíte, ak im vyberiete topánky s jednoduchšou formou viazania, resp. na suchý zips.
 4. Základné sociálne zručnosti - rovnako dôležitá, podobne ako ostatné spomínané veci, je aj základná schopnosť komunikácie, aby si dieťa vedelo vypýtať, čo potrebuje alebo s čím potrebuje pomôcť. Malo by vedieť a reagovať na svoje meno a priezvisko. Predpokladá sa aj ovládanie základných pravidiel slušného správania (poďakovanie, pozdravenie, poprosenie...) a rovnako schopnosť zniesť sa s ostatnými deťmi a neubližovať im. Okrem spomínaného sa prosím snažte upevňovať u detí zvyk odkladania hračiek na správne miesto.
 5. Samostatné jedenie a pitie – možno sa dieťa zo začiatku trochu viac zašpiní, ale všetko potrebuje cvik. Schopnosť samostatne jesť lyžicou a piť z pohárika je totiž jednou z podmienok, ktoré musí dieťa splniť ešte pred nástupom do materskej školy.

 

Formulár Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy nájdete v nižšie priloženom dokumente alebo na webových sídlach jednotlivých materských škôl.


Školský úrad pri MsÚ v Pezinku