Koronavírus má dopad na zmenu doručenia daňových rozhodnutí v roku 2020

Táto informácia bola publikovaná od 15. 05. 2020 do 30. 05. 2020

Ilustračné fotoMesto Pezinok začína od 15. mája 2020 s doručovaním rozhodnutí k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady na rok 2020 pre občanov žijúcich v Pezinku.

Ide o občanov, ktorí na ústrednom portáli verejnej správy nemajú aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie. Týmto obyvateľom boli v minulosti daňové rozhodnutia mesta doručované prostredníctvom mestských doručovateľov priamo do vlastných rúk.

Kvôli zníženiu rizika prenosu nákazy ochorenia COVID-19 mesto v roku 2020 mení spôsob doručenia týchto rozhodnutí. Referát miestnych daní bude zásielky doručovať prostredníctvom mestských doručovateľov po jednotlivých uliciach v priebehu mesiaca máj a jún 2020. Na základe príkazu primátora č. 6/2020  budú rozhodnutia za daň z nehnuteľností a rozhodnutia za poplatok za komunálny odpad na rok 2020 prioritne doručované v zalepenej obálke formátu B 6 – „Doporučene do vlastných rúk“ do poštových schránok obyvateľov, aby sa zamedzilo priamemu kontaktu medzi občanom a mestským doručovateľom.

Obyvateľom, ktorým daňové rozhodnutie nebude vedieť doručiť mestský doručovateľ (napr. chýba meno na poštovej schránke, resp. chýba poštová schránka), doručí toto rozhodnutie samotné mesto prostredníctvom Slovenskej pošty.


Možnosti úhrady daňových rozhodnutí

Mesto aj touto cestou žiada obyvateľov, aby na úhradu daňových rozhodnutí využívali najmä bezhotovostný bankový prevod na účet mesta na nižšie uvedené bankové účty s použitím špecifického a variabilného symbolu uvedených priamo v rozhodnutí:

 • Daň z nehnuteľností
  Prima banka: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
 • Komunálny odpad – Právnické osoby
  VÚB banka: SK 43 0200 0000 0030 9466 8258
 • Komunálny odpad – Fyzické osoby a chatári
  Tatra banka: SK 78 1100 0000 0026 4171 0001


Na uľahčenie bezhotovostnej úhrady obsahuje každé daňové rozhodnutie aj tzv. QR kód, ktorý si vie občan využívajúci služby internetového alebo mobilného bankovníctva jednoducho načítať a po kontrole túto platbu aj uhradiť.

Mesto zároveň prosí občanov, aby s bezhotovostným prevodom pomohli aj svojim blízkym seniorom, ktorí nedisponujú bankovým účtom a ochránili tak ich zdravie. Úhradu miestnych daní a poplatkov v hotovosti môžu občania, ktorým nemá kto pomôcť s bezhotovostnou úhradou, zrealizovať priamo v pokladni Mestského úradu otvorenej s účinnosťou od 18. mája 2020 v upravených úradných hodinách Klientskeho centra:

 • Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.
 • Utorok: 8.00 – 11.00 hod.
 • Streda: 8.00 – 11.00 a 13.00 – 16.30 hod.
 • Štvrtok: neúradný deň
 • Piatok: 8.00 – 11.00 hod.


Lehoty splatnosti daňových rozhodnutí

Mesto Pezinok vzhľadom na mimoriadnu situáciu upravilo v prospech obyvateľov aj lehoty splatnosti, a to:

 • prvá lehota splatnosti – do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia (to znamená, že vrátane odvolacej lehoty má občan celkovo 45 dní na zaplatenie príslušnej dane či poplatku),
 • druhá lehota splatnosti – končený termín je 31. október 2020(na základe žiadosti občana je však možné vystaviť individuálny splátkový kalendár).


Kontakty na referát miestnych daní

Bližšie informácie k vydaným daňovým rozhodnutiach, či úhradám samotných miestnych daní a poplatkov poskytnú zamestnanci referátu miestnych daní telefonicky alebo prostredníctvom emailu počas štandardných úradných hodín Mestského úradu v Pezinku:


Štandardné úradné hodiny Mestského úradu v Pezinku na telefonický alebo emailový kontakt:

 • Pondelok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hod.
 • Utorok: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 16.00 hod.
 • Streda: 8.00 – 11.30 a 12.30 – 17.00 hod.
 • Štvrtok: neúradný deň
 • Piatok: 8.00 – 12.00 hod.


Prehľad už doručených daňových rozhodnutí

Referát miestnych daní Mestského úradu v Pezinku už v priebehu mesiacov marec, apríl a máj 2020 postupne doručil príslušné daňové rozhodnutia týmto typom daňových subjektov:

 • Právnickým osobám zapísaným v Obchodnom registri Slovenskej republiky boli príslušné daňové rozhodnutia odoslané do elektronických schránok v mesiacoch marec – apríl 2020.
 • Daňovým subjektom mimo mesta Pezinok boli  príslušné daňové rozhodnutia doručené prostredníctvom zásielky do vlastných rúk počas apríla a prvej polovice mája 2020.
 • Fyzickým osobám, ktoré majú na ústrednom portáli verejnej správy aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, boli príslušné daňové rozhodnutia taktiež zaslané do elektronických schránok v prvej polovici mája 2020.

 

Ing. Barbora Žemličková
Vedúca referátu miestnych daní, Mestský úrad v Pezinku