O verejne prístupné pozemky v súkromnom vlastníctve sa musia starať ich vlastníci

Táto informácia bola publikovaná od 13. 07. 2020 do 20. 07. 2020

Ilustračné fotoMesto Pezinok z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov prestalo s účinnosťou od 1. júna 2020 s udržiavaním verejne prístupných plôch na sídliskách vrátane kosenia trávnikov na týchto plochách, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, ale majú konkrétnych vlastníkov.

Z uvedeného dôvodu mesto v priebehu júna 2020 rozoslalo týmto vlastníkom výzvy na komplexnú údržbu týchto konkrétnych pozemkov:


Samostatne je riešená predná časť Zámockého parku – jeho pravá polovica, ako aj okolie zámku známe aj ako „predparčie“ (parcely registra C KN v k. ú. Pezinok č. 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 3/1, 3/2, 3/3, 9/3 a časti pozemku na parcelách č. 3/4 s výmerou 677 m2 a č. 8 s výmerou 45 m2), ktoré sú na základe zmluvy o nájme pozemku medzi mestom a vlastníkom zámku zo dňa 19.12.2016  prenajaté vlastníkovi zámku. Mesto Pezinok zaslalo v júni 2020 výzvu aj tomuto nájomcovi, keďže jeho povinnosťou v zmysle platnej zmluvy je zabezpečiť údržbu a čistotu prenajatých plôch vrátane kosenia trávnikov.


Referát životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy
Mestský úrad Pezinok