Mesto získalo finančný príspevok na odpadové hospodárstvo

Táto informácia bola publikovaná od 03. 08. 2020 do 10. 08. 2020

Žiadosť mesta o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu priniesla pozitívny výsledok, za ktorým stoja predovšetkým obyvatelia. Environmentálny fond ocenil  mieru triedenia odpadu v našom meste a udelil Pezinku finančný príspevok vo výške 52 972,12 €.

Mesto požiadalo o poskytnutie príspevku z poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť bola predložená z dôvodu zabezpečenia likvidácie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu zo všetkých domácností – z rodinných aj bytových domov.

Podmienkou získania príspevku je dosiahnutie stanovenej úrovne vytriedenia  komunálneho odpadu (2019 – 30 %, 2020 – 33 % a 2021 a nasledujúce roky – 35 %) a splnenie ďalších požiadaviek – na území mesta sa nenachádza skládka/odkalisko, mestu nebola v uplynulých 3 rokoch uložená sankcia a mesto doručí žiadosť o poskytnutie príspevku do 30. júna príslušného roka. Výška príspevku závisí od miery vytriedenia odpadu v meste. Vďaka výsledku, ktorý Pezinok dosiahol v roku 2019  – 48,03 %, sme sa umiestnili v prvej desiatke žiadateľov z celého Slovenska.

Príspevok bude použitý na financovanie investičných projektov v oblasti odpadového hospodárstva.