Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné je možné podať do 16. septembra

Táto informácia bola publikovaná od 27. 08. 2020 do 16. 09. 2020

Koncom júna zverejnilo Ministerstvo hospodárstva SR Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné. Podnikatelia tak môžu žiadať preplatenie nájomného počas obdobia mimoriadnych opatrení v dôsledku pandémie koronavírusu, a to prostredníctvom Mestského úradu Pezinok do 16. septembra.
 
Mesto Pezinok má záujem podporiť nájomcov sídliacich v nebytových nájomných priestoroch mesta znížením nájomného o 50 %  a zmierniť tak negatívne ekonomické následky v dôsledku prijatých mimoriadnych opatrení v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19.

Nevyhnutná je aktívna elektronická schránka
Je dôležité, aby nájomca aj prenajímateľ mali aktívnu elektronickú schránku na doručovanie. Žiadosť sa predkladá výlučne elektronicky prostredníctvom špeciálneho formulára zverejneného na portáli www.slovensko.sk. Žiadosť je potrebné vyplniť kompletne a pravdivo. V prípade nepravdivých údajov dotácia nebude poskytnutá.

Kto môže žiadať o dotáciu?
Predmetom nájmu je miestnosť, jej časti alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie a v ktorých nájomca predáva tovar alebo poskytuje služby konečným spotrebiteľom vrátane súvisiacich obslužných priestorov a skladových priestorov, trhové miesto.

Nájomcom, ktorý môže požiadať o dotáciu je len fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba – podnikateľ, právnická osoba – nepodnikateľ. Oprávneným žiadateľom nie je poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (SK NACE Rev.2 – skupina 64.1 -66.3)

Aký je postup pri podávaní žiadosti?
„Nájomca podá vyplnenú a podpísanú žiadosť na Mestský úrad Pezinok  do 16. septembra 2020. Prenajímateľ (mesto Pezinok) prostredníctvom elektronickej služby na stránke www.slovensko.sk vyplní formulár elektronickej žiadosti. Prenajímateľ (mesto Pezinok) žiadosť sprístupní na podpis nájomcovi,“ uviedla vedúca finančného oddelenia Alena Gusejnová a zdôraznila, že platnosť prístupu udeleného prenajímateľom na podpísanie žiadosti zo strany nájomcu je maximálne 48 hodín. Žiadosť musí byť podpísaná v súlade s podmienkami podpisovania (konania) štatutárov, zapísaných v obchodnom registri. Nájomca žiadosť podpíše svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom na stránke www.slovensko.sk. Rovnako ju podpíše aj prenajímateľ, ktorý ju odošle prostredníctvom www.slovensko.sk Ministerstvu hospodárstva SR.

Ministerstvo hospodárstva SR žiadosť skontroluje a zašle nájomcovi oznámenie o schválení alebo neschválení dotácie. V prípade schválenia odošle finančné prostriedky na účet prenajímateľa (mesta Pezinok).

Bližšie informácie k dotácii na nájomné sú uvedené na stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://najmy.mhsr.sk/


Príloha: