Materské školy v Pezinku budú 7. a 8. januára 2021 zatvorené

Táto informácia bola publikovaná od 05. 01. 2021 do 08. 01. 2021

Mesto Pezinok, ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11.12.2020 a podľa vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a usmernenia k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl zo dňa 11. 12. 2020

rozhodlo
v termíne od 07. 01. 2021 do 08. 01. 2021

o prerušení prevádzky materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti na území mesta Pezinok z dôvodu potreby zníženia mobility obyvateľov a zníženia počtu možných kontaktov na pracovisku a to vzhľadom na epidemiologickú situáciu.


Odôvodnenie:
Toto rozhodnutie bolo vydané Mestom Pezinok na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. 12. 2020 a v zmysle vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a usmernenia k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl zo dňa 11. 12. 2020 a v rámci svojich kompetencií ako zriaďovateľa.


Poučenie:
Toto rozhodnutie nenahrádza rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/18259:4-A1810 zo dňa 11. 12. 2020 a nenahrádza vyhlášku č. 306/2008 Z. z. o materskej škole a vyhlášku č. 308/2009 Z. z. o materskej škole a usmernenie k činnosti materských škôl, základných škôl a stredných škôl zo dňa 11. 12. 2020, školy i školské zariadenia sú povinné zabezpečiť dodržanie podmienok uvedené v jeho výrokovej časti ako aj súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi a ostatnými záväznými dokumentmi.


V Pezinku 05. 01. 2021


Mesto Pezinok
Ing. arch. Igor Hianik, primátor