Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutoční vo štvrtok 4. marca

Táto informácia bola publikovaná od 03. 03. 2021 do 04. 03. 2021

Zasadnutia Mestského zastupiteľstva Pezinok sa uskutoční vo štvrtok 4. marca 2021 o 9.00 h. Z dôvodu aktuálnej epidemiologickej situácie budú poslanci rokovať online. Celé rokovanie môžete sledovať prostredníctvom YouTube kanálu TV Pezinok: https://www.youtube.com/watch?v=YBZlOMPe3eY

Program:

 1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
 3. Návrh VZN o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťaťa materskej školy a dieťa školského zariadenia  
 4. Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 8/2020 o dotáciách
 5. Schválenie zmien a doplnkov k územnému plánu č. 1/2018 a návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 11/2016, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Pezinok
 6. Návrh predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt Kompostáreň Pezinok
 7. Návrh bodov a detailov do koncepcie využívania verejného priestoru pre súkromné účely (plnenie uznesenia MsZ z 26.11.2020)
 8. Návrh konceptu na prevádzkovanie rekreačných oblastí (plnenie uznesenia MsZ z 26.11.2020)
 9. Návrh na zmenu Štatútu Mesta Pezinok a Štatútu a rokovacieho poriadku stálych komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Pezinku
 10. Informácia z činnosti ÚHK
 11. Správa z kontrolnej činnosti za rok 2020
 12. Vyhodnotenie práce komisií MsZ za rok 2020
 13. Návrh na zmenu v Komisii športu
 14. Interpelácie
 15. Rôzne
 16. Informácie primátora


Materiály k jednotlivým bodom programu sú zverejnené na webovej stránke mesta: