Rokovanie mestského zastupiteľstva prinieslo informácie o parkovacej politike, ochrane zelene i očkovacom centre

Táto informácia bola publikovaná od 14. 04. 2021 do 19. 04. 2021

Online zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré bolo 25. marca prerušené, pokračovalo vo štvrtok 8. apríla. Poslanci prerokovali deväť bodov programu, pričom širšiu diskusiu vyvolala predovšetkým ochrana a údržba zelene, zásady parkovania v centrálnej zóne a príspevky na šport, kultúru a sociálnu oblasť.  Záverom zaznela aj informácia o zriadení očkovacieho centra v Dome kultúry.

Prvým bodom, ktorému sa poslanci venovali, bol Návrh VZN (všeobecne záväzné nariadenie) o ochrane, tvorbe a údržbe zelene na území mesta Pezinok. Jeho účelom je chrániť a zveľaďovať životné prostredie, pričom sa vzťahuje na verejnú zeleň na území mesta. Napriek odporúčaniu Komisie životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu, návrh v predloženom znení schválený nebol. Pripomienky poslancov smerovali k technickým parametrom, vymedzeniu pojmov, či grafickej časti materiálu. Zhodli sa, že je potrebné dopracovať niektoré časti návrhu.

Rozsiahlejšiu diskusiu vyvolal bod Zásady parkovania v centrálnej zóne. Ide o jednoduchý materiál, ktorý definuje dve zóny v rámci širšieho centra. Jedna je čisto platená zóna, ktorá v súčasnosti funguje, je na to schválené VZN, prevádzkovateľom je Pezinská mestská spoločnosť. V rámci tejto zóny, kde aj tak bude musieť prísť k úprave VZN, je plánové len rozšírenie platenej zóny o Farskú ulicu a okolo kláštora, plus ešte pri Bille, kde sú parkovacie miesta, ktoré nie sú platené,“ povedal primátor Igor Hianik a zároveň uviedol, že ďalšia vec, ktorú materiál načrtáva, je filozofia rezidentských kariet. „To sú priľahlé ulice k plateným alebo teda k centrálnym uliciam, čo je Holubyho, Štefánikova, Radničné námestie a Kollárova. A to z toho dôvodu, že pokiaľ sa ľudia chcú vyhnúť platenému parkovaniu, tak využívajú parkovanie na priľahlých uliciach.“ Materiál hovorí aj o pravidlách vydávania rezidenčných kariet. Podľa grafickej prílohy návrhu VZN, v červenej čiže platenej zóne ostávajú pravidlá nezmenené. V modrej čisto rezidenčnej zóne sa navrhujú pravidlá zvýhodňujúce Pezinčanov, ktorí majú trvalý pobyt v danej zóne, majú vozidlo a vysporiadané vzťahy s mestom v súvislosti s poplatkami na daniach, odpadoch či iné.

Cieľom zásad bezpečného parkovania v meste je vytvoriť priestor pre rezidentov, vytvoriť priestor s rovnakými pravidlami plateného parkovania v pamiatkovej zóne, vytvoriť reguláciu pre zásobovanie,  ochrániť  verejnú zeleň a vytvoriť bezpečné prostredie pre chodcov. Súčasťou materiálu je návrat k obojsmernej komunikácii na Hrnčiarskej ulici.

K bodu boli prednesené dva poslanecké návrhy, ktoré boli mestským zastupiteľstvom schválené. Poslanec Pavol Rybár navrhol zmeniť znenie uznesenia zo schvaľuje na berie na vedomie. Poslanec Marián Šipoš navrhol zriadiť dočasnú komisiu zloženú z poslancov MsZ, ktorá v spolupráci s mestským úradom spracuje a MsZ predloží  najneskôr do 30. júna  koncept VZN  o dočasnom parkovaní motorových vozidiel pre pamiatkovú, resp. centrálnu zónu ako 1. etapu.

Mestské zastupiteľstvo zobralo zásady bezpečného parkovania prvej etapy na vedomie.

Jednohlasne schválené boli Podmienky OVS na prenájom záhradky, Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu oblasť na rok 2021. Informácia o plnení rozpočtu za január a február 2021 bola vzatá na vedomie. Harmonogram na zvýšenie efektivity výberu daní bo vzatý na vedomie s pozmeňujúcim poslaneckým návrhom Mariána Šipoša, ktorý upravuje termíny realizácie jednotlivých fáz projektu.

V závere zasadnutia oboznámil primátor poslancov i verejnosť o rokovaniach medzi mestom Pezinok a Bratislavským samosprávnym krajom o zriadení očkovacieho centra proti ochoreniu COVID-19. Za vhodné miesto boli odsúhlasené priestory Domu kultúry. Ďalšie podrobnosti sú ešte predmetom rokovaní.

Zároveň primátor vyjadril svoj súhlas so zaradením súkromných materských škôl (MŠ) v meste do siete  škôl a školských zariadení SR, čo vyvolalo diskusiu i poslanecký návrh zo strany poslanca Pavla Alexyho v znení: „Mesto Pezinok poskytne na dieťa súkromnej MŠ 88% zo sumy určenej na mzdy a prevádzku na žiaka v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok, pričom za základ výpočtu 88% sa berie len suma podľa osobitného predpisu (Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Do základu výpočtu 88% sa nesmie zahrnúť navýšený príspevok na mzdy a prevádzku poskytnutého na dieťa v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok poskytnutý z iných zdrojov rozpočtu mesta Pezinok nad rámec ako podľa príspevku stanoveného osobitným predpisom (Zákon č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).“ Návrh poslanci schválili.