Zápis detí do materských škôl pre školský rok 2021/2022

Táto informácia bola publikovaná od 20. 04. 2021 do 14. 05. 2021

Ilustračné foto. Zdroj: TASR Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok  pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch 10.05. až 14.05.2021.

Ak bude v čase podávania žiadostí pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19, odporúčame, aby zákonný zástupca podal žiadosť:

  • prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy
  • poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,
  • e-mailom, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu konkrétnej materskej školy,
  • osobne  v budove  konkrétnej materskej školy dňa 12.5.2021 od 8.00 h do 11.00 h a popoludní od 13.00 h do 17.00 h tak, aby boli zabezpečené a dodržané všetky protiepidemiologické opatrenia.


Zákonný zástupca dieťaťa okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy, prikladá potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast.


Informácie o povinnom predprimárnom vzdelávaní:

  • pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021 jeod školského roku 2021/2022  predprimárne vzdelávanie povinné  podľa § 28a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
  • podľa § 59a ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávaniebude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na povinné predprimárne vzdelávanie. Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci a deti umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

 

Mesto Pezinok NARIADENÍM o spádových materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Pezinok a o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie pre nasledujúci školský rok určuje dve spádové oblasti mesta, ktoré sú vymedzené od železničnej stanice ulicami – Holubyho, Kupeckého, Suvorovova, Panský chodník, Kutuzovova.

 

Číslo spádovej oblasti mesta Spádová oblasť mesta Názov spádovej materskej školy
1 Od železničnej stanice vľavo
od Holubyho a Kupeckého ulice až po koniec Grinavy (Za hradbami, sídlisko Juh, Starý dvor, Dubový vŕšok, Grinava, Leitne Slnečné údolie....viď mapa)
MŠ Za hradbami 1 MŠ Vajanského 16 MŠ Bystrická 1 ZŠ s MŠ Orešie 3
2

 

Od železničnej stanice vpravo
od Holubyho a Kupeckého ulice až po nemocnicu Philippa Pinela (centrum mesta, Čikošňa, Tehelňa, Muškát, sídlisko Sever, Panský chodník, Kučišdorfská dolina, Stupy...viď mapa)
MŠ Záhradná 34
MŠ gen. Pekníka 2
MŠ Svätoplukova 51
MŠ Za hradbami 1

 

Adresy materských škôl:

 

Prílohy:

 

Kontaktné údaje a informácie:
Mestský úrad v Pezinku, Školský úrad, tel. kontakt: 033/6901 305, 033/6901 306, e- mail: viera.tothova@msupezinok.sk, erik.spano@msupezinok.sk


Foto: TASR