Pezinok pokračuje v edukačnej kampani o triedení odpadov

Táto informácia bola publikovaná od 07. 05. 2021 do 13. 05. 2021

Ilustračné foto PEZINOK, 6. mája 2021 – V spolupráci s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky sa v závode ecorec uskutočnila ďalšia analýza odpadu. Tentokrát to však nebol zmesový komunálny odpad, ale vzorka vytriedených kovov a kompozitných obalov. Detailné výsledky analýzy budú známe o 7 dní.

Veľkosť skúmanej vzorky predstavovala štyri 1100 litrové nádoby, a to dve z každej sledovanej komodity. Kontajnery so separovanými kovmi a kompozitnými obalmi pochádzali zo Svätoplukovej ulice a ulice 1. mája v Pezinku. Cieľom analýzy bolo zistiť, či ľudia jednotlivé zložky komunálneho odpadu vôbec triedia a ak áno, či to robia správne. Dôležitou otázkou bola aj efektivita zberu vzhľadom na to, že tieto nádoby so separovaným odpadom sú často preplnené.

„Pezinčania nás často upozorňujú na plné kontajnery s kovmi a kompozitnými obalmi. Mesto by rado zistilo, či je to z dôvodu, že počet týchto nádob nie je dostatočný alebo sú príčinou ľudia, ktorí plechovky nestláčajú.  Keby to robili, tak by sa ich do kontajnera zmestilo štyrikrát toľko. Tieto odpady by potom nekončili v zmesovom odpade a neskôr na skládke,“ uviedla vedúca referátu životného prostredia, komunálnych služieb a dopravy  Oľga Moťovská. 

Na dlhodobom projekte edukácie v oblasti správneho nakladania s odpadmi z domácností spolupracuje mesto Pezinok s Inštitútom cirkulárnej ekonomiky. Na projekte sa už od začiatku zúčastňujú aj dobrovoľníci z pezinskej spoločnosti ecorec, ktorá spracováva nerecyklovateľný odpad do podoby alternatívnych palív. Rovnako sa pridala aj spoločnosť Naturpack, ktorá pre mesto financuje systém triedeného zberu.

„Cieľom analýzy bolo zistiť stav odpadu v červených a oranžových 1100 litrových nádobách. Sústredili sme sa na množstvo materiálu, teda či kontajnery nie sú preplnené, či sú materiály v nich stlačené a samozrejme, či sú správne vytriedené. Teda či sa v nádobách nenachádzajú odpady, ktoré tam nepatria,“ povedala Katarína Bednáriková z Inštitútu cirkulárnej ekonomiky.

Edukačná kampaň o triedení odpadu zameraná na obyvateľov Pezinka začala v októbri minulého roka vstupnou analýzou zmesového komunálneho odpadu z rodinných i bytových domov. Výsledky z nej prezradili, že v nádobách na zmesový odpad končí veľa druhotných surovín, ktoré tam nepatria. Nasledoval prieskum, ktorý ukázal, že Pezinčania sa v triedení odpadu zlepšujú. Ako jeden z problémov označili vzdialenosť kontajnerov na odpad od svojej domácnosti. Pri nádobe na zmesový odpad si pritom priali kontajnery na všetky ďalšie zložky triedeného zberu.

„Keďže nám záleží na tom, aby sa s odpadom nakladalo správne a efektívne, ponúkli sme mestu Pezinok svoju pomoc. Radi sa zapojíme do aktivity, ktorá ľuďom ukáže, ako na to. Vďaka zodpovednému separovaniu odpadu z domácnosti dokáže každý z nás prispieť k tomu, aby sa odpad čo najviac využil a nestával sa len problémom,“ uviedol Juraj Číž, riaditeľ spoločnosti ecorec.

Výsledky analýzy INCIEN spracuje približne do 7 dní. O záveroch bude mesto Pezinok samozrejme informovať.