Výstavba cyklotrasy Pezinok – Limbach si žiada výrub drevín

Táto informácia bola publikovaná od 13. 07. 2021 do 27. 07. 2021

Na Kollárovej ulici č. 1 sa začala rekonštrukcia strechy

Už čoskoro sa začne výstavba cyklotrasy Pezinok – Limbach. Realizácia stavby si však vyžaduje nepopulárne výruby drevín. Keďže prioritou mesta je zachrániť čo najväčší počet stromov i krov, odstránené budú len tie, ktoré sa nachádzajú priamo v trase cyklotrasy, sú nebezpečné alebo poškodené.

Mesto Pezinok požiadalo v súvislosti s realizáciou výstavby cyklotrasy o vydanie súhlasu na výrub  drevín rastúcich na parcelách prevažne v extraviláne a v menšej miere v intraviláne mesta Pezinok. Pri preverovaní projektovej dokumentácie a trasy stavby bolo totiž zistené, že v trase cyklochodníka sa aj po zrealizovaní povolených výrubov v roku 2019 nachádzajú viaceré, najmä náletové dreviny a krovité porasty.

Výrub časti stromov a väčšiny krov bol žiadaný v roku 2017 a zrealizovaný v roku 2019, avšak bez odstránenia koreňových systémov, v dôsledku čoho došlo k opätovnému narasteniu krovitých porastov. Navyše stavebné práce a výkopy trasy schváleného projektu môžu byť realizované v užšom ochrannom pásme stromov, teda do 2,5 m od bázy kmeňov (pôvodný projekt neobsahuje geodetické zameranie a inventarizáciu drevín), čím by mohli byť poškodené koreňové systémy drevín. Preto je potrebné požiadať o ich výrub.

„Ide o 61 ks stromov a do 2444 m2 krov, ktoré sú v priamej kolízii s cyklochodníkom a neobjavili sa v projekte  alebo  im zasahujeme do užšieho ochranného pásma koreňov, prípadne ich potrebujeme odstrániť z bezpečnostných dôvodov. Ak však pri realizácii zistíme, že nebudeme zasahovať do  koreňového systému alebo drevinu vieme presadiť, strom či ker zachováme napriek vydanému povoleniu na výrub. Počet žiadaných  výrubov sa teda môže výrazne líšiť od počtu skutočne zrealizovaných výrubov,“ uviedla referentka životného prostredia Viera Ježiková. O výrub bolo požiadané aj v prípade výrazne zhoršeného zdravotného stavu niektorých drevín, ktoré by mohli byť nebezpečné pre cyklistov a chodcov.

Z dôvodu potreby čerpania nenávratného finančného príspevku na predmetnú stavbu a požadovaný čas jej uskutočnenia do konca roka 2021, žiada mesto o vydanie súhlasu na výrub drevín už vo vegetačnom období 2021 s tým, že pred výrubom každého úseku bude doložený aktuálny ornitologický posudok.

Náhradná výsadba za vyrúbané dreviny sa bude realizovať  v rozsahu, ktorý stanoví Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné prostredie, a to po ukončení výstavby cyklochodníka. „Na Holubyho ulici by sme chceli vytvoriť novú reprezentatívnu úpravu zelene – alej drevín  s väčšími korunami, ktoré by boli vhodné do historického centra mesta a urbanizovaného prostredia, voľne rastúce, nerezané hlavovými orezmi. Alej by bola doplnená o trvalkové výsadby. Vo vinohradníckej krajine okolo cyklochodníka chceme doplniť stromovú alej na pritienenie cyklotrasy so zachovaním všetkých jestvujúcich drevín, ktoré bude možné zachovať,“ dodala V. Ježiková.