MsZ Pezinok zasadalo 30. 9. 2021 s pokračovaním 7. 10. 2021

Táto informácia bola publikovaná od 14. 10. 2021 do 20. 10. 2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva  dňa 30. septembra sa z pandemických dôvodov konalo v priestoroch Domu kultúry.

Pri schvaľovaní programu poslanci presunuli bod 10. „Petícia – správa Mestských lesov“ na začiatok programu ako bod č. 1. V diskusii k bodu vystúpila iniciátorka petície Veronika Koníková. Zopakovala požiadavky petície, z ktorých prvou je vypovedanie nájomnej zmluvy o zabezpečení hospodárenia v Mestských lesoch Pezinok medzi mestom Pezinok a štátnym podnikom Lesy SR ku koncu roka 2021. Informovala tiež, že komisia životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu svojimi uzneseniami odporúča MsZ zmluvu s Lesmi SR vypovedať s účinnosťou k 31. 12. 2022, aby bol čas na prípravu nových kritérií zmluvy. 

V diskusii vystúpil Martin Matys, riaditeľ Odštepného závodu Smolenice, Lesy SR, št. podnik Banská Bystrica a predstavitelia poľovných združení. Na námietky niektorých poslancov, že petícia nebola MsZ predložená v súlade s petičným zákonom, a preto o nej odmietajú hlasovať, primátor I. Hianik odpovedal, že nejde  o prerokovanie petície a jej vybavenie, ide o snahu (mesta) otvoriť diskusiu o tom, ako ďalej nakladať s pezinskými lesmi. Pred hlasovaním o poslaneckom návrhu M. Šipoša k bode o petícii však poslanecké plénum stratilo uznášaniaschopnosť. Primátor vyhlásil krátku 15 minútovú prestávku a potom ako mestské zastupiteľstvo nebolo ani po prestávke uznášaniaschopné,  primátor zasadnutie mestského zastupiteľstva prerušil a stanovil nový termín pokračovania schôdze na 7.10.2021.    

 

Pokračovanie MsZ 7. 10.

Na začiatku programu zastupiteľstvo nadviazalo na diskusiu o bode Petícia – správa Mestských lesov z 30. 9., no po krátkej rozprave poslanci schválili presun bodu na záver programu ako bod 15.

Pokračovalo sa informáciou o stave divej zveri v chotári, ktorú predniesol Svetoslav Farkaš, riaditeľ odboru Pozemky a lesy,  OÚ Pezinok. Za príčiny zvýšeného výskytu raticovej zveri v okrese označil „neustále vytváranie vhodných podmienok ľudskou činnosťou, resp. nečinnosťou“ – mnoho neobrábanej, zarastenej pôdy, obrovské výmery monokultúrnych plodín atraktívnych pre zver, presun raticovej zveri z pôvodných stanovíšť pre rastúcu návštevnosť už aj v najneprístupnejších lesných biotopoch, rozsiahlu migráciu zveri zo Záhoria, ale aj dokrmovanie diviačej zveri na Muškáte obyvateľmi.

Podľa zástupcov poľovných združení zásadný problém ďalej spočíva aj tom, že odlovenú zver v Pezinku  rýchlo nahradí zver prichádzajúca z iných revírov.

V ďalších bodoch programu MsZ medziiným vzalo na vedomie správu o stave pohľadávok mesta nad 1000 eur, návrhy východísk rozpočtu na roky 2020 – 2024, správu o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra  a informáciu o aktuálnych súdnych sporoch s dopadom na rozpočet mesta. Rokovalo tiež o vecných bremenách a návrhoch na uzatvorenie zmlúv o nájme bytov a pridelení mestských nájomných bytov a schválilo tiež navýšenie prostriedkov na opravu havarijného stavu kúrenia v MŠ Bystrická o 28 522 EUR. V závere plénum nevzalo  petíciu – správa Mestských lesov na vedomie a taktiež neschválilo návrh, aby mesto v tejto súvislosti pripravilo kritériá na prípravu novej zmluvy.

Ďalšie zasadnutie MsZ sa uskutoční 14. 10. 2021 s cieľom prerokovať návrh na schválenie predloženej Žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu "Modernizácia priestorov Domu kultúry v Pezinku".