Revitalizácia Zámockého parku

Táto informácia bola publikovaná od 09. 07. 2008 do 30. 09. 2008
V rámci pilotnej výzvy na predkladanie žiadostí z Operačného programu Bratislavský kraj – opatrenie 1.1 Regenerácia sídiel bude Mesto Pezinok žiadať nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EÚ na projekt „Revitalizácia zelenej pamiatky - Zámocký park Pezinok“.

Keďže sa jedná o kultúrnu pamiatku, cieľom projektu budú aktivity , ktoré boli schválené Krajským pamiatkovým úradom so sídlom v Bratislave zo dňa 13. 06. 2008, a to nasledovné:
 1. Úprava rybníka, spevnenie brehov a založenie čiastočného brehového porastu:
  - brehy jazera budú stabilizované kamennými blokmi ukladanými nasucho. Prístup k vode na brehu bude navrhnutý mólom nad hladinou vody z drevenej palubovky organického tvaru kopírujúceho líniu brehu v najviac exponovanom mieste prístupu k jazeru. Tvar jazera sa nebude meniť.
 2. Odborné ošetrenie stromov:
  - tento zásah bude vykonaný na základe aktualizovaného Vyhodnotenia zdravotného a kondičného stavu stromov,
 3. Výruby drevín:
  - tento zásah bude vykonaný na základe aktualizovaného Vyhodnotenia zdravotného a kondičného stavu stromov,
 4. Výsadby drevín:
  - budú zamerané na obnovu obvodovej kulisy vysokej zelene a pôvodných skupín drevín,
 5. Chodníky /oprava dosypanie štrkom/:
  - tento zásah bude robený ako bežná údržba, nebude sa meniť línia chodníkov,
 6. Doplnenie prvkov pre hru a športové aktivity detí a mládeže:
  - ihrisko, ktoré je súčasťou historického parku bude slúžiť predovšetkým deťom v predškolskom veku. S týmto zameraním budú vyberané aj jednotlivé zariadenia detského ihriska.
  Nové detské ihrisko bude realizované podľa návrhu autora, stvárnené vo forme deťom blízkeho gazdovského dvora. Ihrisko bude rozšírené o konštrukciu lanovej dráhy medzi jestvujúcimi stromami.
 7. Umiestnenie malej architektúry /altánok/:
  - na ploche oplotenej časti detského ihriska bude umiestnený jeden altánok,
 8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia /stĺpy verejného osvetlenia doplnené novými osvetľovacími telesami/
 9. Vstupná brána do samotného Zámockého parku /výmena starej brány za novú/:
  - nová brána bude v časti pre peších z prevádzkových dôvodov rozšírená a zároveň bude ponechaná aj jestvujúca brána pre vstup s mechanizáciou,
 10. Osadenie novej informačnej tabule:
  - novú informačná tabuľa bude umiestnená v priestore vstupnej brány,
 11. Nový mobiliár /lavičky, odpadkové koše/:
  - nový mobiliár vrátane osvetľovacích telies, pitnej fontány a iných zariadení bude materiálovo, farebne a typovo zjednotený.