Zrušenie Spoločeného stavebného úradu

Táto informácia bola publikovaná od 17. 07. 2008 do 17. 10. 2008
Mesto Pezinok a obce Limbach, Viničné, Slovenský Grob a Vinosady si od 01. 01. 2003 zriadili Spoločný obecný úrad so sídlom v Pezinku. Zmluva bola zriadená na dobu neurčitú s tým, že zmluvné obce sa dohodli na zabezpečení plnenia týchto úloh delegovanej štátnej správy :
 • úlohy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, pôsobnosť stavebného úradu (§ 2 písm. e/ zákona č. 416/2001 Z. z.),
 • úlohy na úseku vyvlastňovacieho konania (v zmysle Čl. II zákona č. 103/2003 Z.z.),
 • úlohy na úseku pozemných komunikácií (§ 2 písm. a/ zákona č. 416/2001 Z. z.),
 • úlohy na úseku vodného hospodárstva (§ 63 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách),
 • úlohy na úseku ochrany prírody (§ 2 písm. f/ zákona č. 416/2001 Z. z.).


S účinnosťou od 1. augusta 2008 sa Mesto Pezinok so zmluvnými obcami dohodlo na zrušení spoločného obecného úradu v Pezinku a to z týchto dôvodov :

 1. Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov
  Napriek niekoľkomesačnému úsiliu sa Mestu Pezinok nepodarilo obsadiť voľné odborné referentské miesto na stavebnom úrade.
  Vzhľadom na predpokladaný nárast pracovnej agendy v roku 2008 (hlavne v obciach Slovenský Grob a Limbach) a pretrvávajúci poddimenzovaný stav pracovníkov SOÚ, z dlhodobého hľadiska (pri súčasnom počte pracovníkov) nebolo možné zaručiť, aby SOÚ plnil úlohy, na ktoré bol zriadený.
 2. Nedodržiavanie zákonom stanovených lehôt
  Z dôvodu poddimenzovaného stavu na stavebnom úrade boli rozhodnutia v správnom konaní vydávané až po zákonom stanovených lehotách, čím dochádzalo k sústavnému porušovaniu Stavebného zákona, čo skonštatovala aj hlavná kontrolórka pri vybavovaní sťažností občanov, týkajúcich sa práve prieťahov v konaní. Vyvodenie pracovnoprávnych dôsledkov voči konkrétnym pracovníkov by však nebolo spravodlivé, pretože tento stav nie je následkom nečinnosti, ale neúmerného množstva podaní na jedného pracovníka, čo už niekoľkokrát v minulosti konštatoval aj Krajský stavebný úrad v Bratislave pri vykonávaní kontroly.
 3. Nedostatočné finančné a materiálne krytie štátom
  V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. na obec možno preniesť zákonom niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie. S prenesením úloh na obec štát poskytne obci potrebné finančné a iné materiálne prostriedky. Realita je však úplné iná:
  rok 2004 2005 2006 2007
  dotácia zo štátu    639 000    653 992       751 152,60    781 993
  správne poplatky    624 200    540 500    549 400    633 700
  skutočné náklady 2 575 485 2 730 447 2 921 948 3 001 191
  ROZDIEL 1 312 285 1 535 955     1 621 395,40 1 585 498
 Napriek tomu, že v uvedenom prípade ide o prenesený výkon štátnej správy, rozdiel medzi príjmami a výdavkami hradili obce zo svojich rozpočtov pomernou čiastkou podľa počtu obyvateľov (Pezinok hradil cca 80% vyššie uvedených nákladov).