Informácia o vývoji udalostí v súvislosti so skládkou

Táto informácia bola publikovaná od 18. 12. 2008 do 31. 01. 2009
Dňa 4. 12. 2008 sa v budove Justičného paláca v Bratislave, na Krajskom súde, uskutočnilo pojednávanie vo veci žalobcu: Mesto Pezinok a spol. (45 účastníkov na strane žalobcu) proti žalovanému: SIŽP o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia SIŽP, ktorým sa povolilo vybudovanie skládky v lokalite Nová Jama v Pezinku. Mesto Pezinok v uvedenej veci zastupovala advokátka Mgr. Andrea Stankovianska.

Mesto Pezinok prostredníctvom svojej advokátky v žalobe namietalo, že rozhodnutie správneho orgánu SIŽP:
  • je v rozpore s platným ÚPN Mesta Pezinok (jeho záväznými časťami uvedenými vo VZN č. 2/2006),
  • v integrovanom konaní nebola účastníkom poskytnutá 30 dňová lehota na vyjadrenie sa k žiadosti,
  • inšpektorát ŽP po prerušení konania ihneď v konaní pokračoval aj napriek tomu, že nemal doručené dokumenty, z dôvodu ktorých konanie prerušil a predčasne nariadil pojednávanie na 31.12. (pred podaním prílohy k žiadosti),
  • dňa 28.12. inšpektorát ŽP odmietol poskytnúť k nahliadnutiu účastníkom konania spisový materiál s doručenou prílohou (ÚR KSÚ)
= podľa právneho názoru Mgr. Stankovianskej, SIŽP v správnom konaní pri vydávaní predmetného rozhodnutia porušila hmotné právo nerešpektovaním platného ÚPN Mesta Pezinok a hrubým spôsobom ignorovala procesné práva účastníkov konania zakotvené v správnom poriadku, Ústave SR, ako aj Smernice rady 96/61 ES.


Mgr. Stankovianska v mene Mesta Pezinok ďalej namietala, že SIŽP sa pri vydávaní predmetného rozhodnutia nevysporiadala s týmito námietkami:
  • stavba môže byť povolená len na základe záväzného stanoviska príslušného stavebného úradu (§ 140b Stavebného zákona) – uvedené stanovisko nikdy nebolo vydané!
  • z napadnutého rozhodnutia nie je zrejmé, z akých dôvodov si Krajský stavebný úrad v Bratislave vyhradil pôsobnosť príslušného stavebného úradu a akým spôsobom bola táto skutočnosť oznámená Mestu Pezinok ako príslušnému stavebnému úradu!
= podľa právneho názoru Mgr. Stankovianskej, napadnuté rozhodnutie správneho orgánu mal súd zrušiť, pretože je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.


Krajský súd v Bratislave dňa 04. 12. vydal rozhodnutie, v zmysle ktorého zamietol žalobu a napadnuté rozhodnutie správneho orgánu SIŽP, ktorým sa povolilo vybudovanie skládky v lokalite Nová jama v Pezinku, potvrdil ako správne.

Mesto Pezinok sa voči uvedenému rozhodnutiu Krajského súdu v Bratislave odvolá na Najvyšší súd SR.