Zápis žiakov do prvého ročníka

Táto informácia bola publikovaná od 03. 02. 2009 do 13. 02. 2009
pre školský rok 2009/2010 sa bude konať na základných školách v Pezinku v zmysle § 20 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 13/2008 o určení miesta a času zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky

v dňoch 12. a 13. februára 2009 od 15.00 h. do 18.00 h.

Zápis do škôl odporúčam uskutočniť v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Pezinok č. 12/2007
 • Základná škola v Pezinku, Fándlyho 11 - školský obvod - ulice:
  1.mája, Bernolákova, Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Gorkého, Hviezdoslavova, Komenského, Kukučínova, Majakovského, Mierová, Nerudova, Obrancov mieru, Puškinova, Saulaková, SNP od čísla 23 vyššie, Tolstého, Vajanského, Za koníčkom
 • Základná škola v Pezinku, Kupeckého ulica 74 - školský obvod - ulice:
  Farská, Fortna, Gogoľova, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Krížna, Kupeckého, Kutuzovova, Kuzmányho Radničné námestie, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Potočná, Rázusova, Reisinger, Richarda Rétiho, Schaubmarova, SNP č. 1-22, Suvorovova, Svätoplukova, Šancová, Št. Polkorába, Tehelná, Vinohradnícka cesta, Za hradbami, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova
 • Základná škola v Pezinku, Na bielenisku 2 - školský obvod - ulice:
  Baba, Banícka, Bottova, Cajlanská, Dobšinského, dona Sandtnera, Dr. Bokesa, Dr. Štohla, F.P. Drobiševa, gen. Pekníka, gen. Svobodu, Hroznová, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt. Jaroša, Kučišdorfská dolina, L.Novomeského, Lesnícka, Malacká cesta, Markušova, Muškátová, Na bielenisku, Nálepkova, Natalin dvor, Panholec, Pod kalváriou, Pod lipou, Rulandská, Sama Chalupku, Senecká, Silvánová, Sládkovičova, Slnečná, Stupy, Šafárikova, Šenkvická cesta, Švermova, Topoľová, Trnavská, Záhumenice, Zumberská
 • Základná škola s materskou školou v Pezinku, Orešie 3 - školský obvod - ulice:
  Cintorínska, Černicová, D. Virgoviča, Družstevná, Eugena Suchoňa, Glejovka, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Kamenice, Kataríny Franklovej, Krkavec, Leitne, Limbašská cesta, Ľudovíta Rajtera, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nová, Obchodná, Okružná, Orešie, Podhorská, Podkarpatská, Pri mlyne, Slnečné údolie, Štúrova, Talihov dvor, Trnková, Vincúrska, Vinice, Viničianska cesta, Za dráhou, Za panskou záhradou, Železničná

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa, ktoré k 31. 8. 2009 dosiahne vek šesť rokov, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy na Slovensku má každý rodič, ktorý je občanom SR a aj jeho dieťa má slovenské občianstvo, bez ohľadu na to, kde žije. V prípade, že dieťa má dvojité občianstvo, rodič tak urobiť nemusí, pokiaľ navštevuje školu v danom štáte podľa jeho legislatívy.

Pri zápise je zákonný zástupca povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo identifikačnú kartu a rodný list dieťaťa. V prípade zdravotne postihnutého dieťaťa treba predložiť aj doklad o jeho zdravotnom postihnutí.