Voľby do Európskeho parlamentu - volebné okrsky a miestnosti

Táto informácia bola publikovaná od 06. 05. 2009 do 06. 06. 2009


Mesto Pezinok

Rozhodnutie primátora mesta Pezinok

o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch,
miesta a času konania voľby do Európskeho parlamentu


Primátor mesta Pezinka podľa zákona NR SR č.331/2003 Z.z o voľbách do Európskeho parlamentu v súlade s rozhodnutím predsedu NR SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu č.2/2009 Z.z
zo dňa 8. 1. 2009

vytvoril volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov
a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinka
takto:


A. VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI

  Volebný okrsok č. 1
  Volebná miestnosť – Mestský úrad, Radničné námestie 7 /I.poschodie č.dv.12/
  ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Pezinok

  Volebný okrsok č. 2
  Volebná miestnosť – Školská jedáleň, Kollárova l/A
  ulice: Záhradná, M.R. Štefánika, Kollárova

  Volebný okrsok č. 3
  Volebná miestnosť – Gymnázium, Senecká 2
  ulice: Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

  Volebný okrsok č. 4
  Volebná miestnosť – Základná umelecká škola, Trnavská 1
  ulice: Muškátová, Silvánová

  Volebný okrsok č. 5
  Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Sládkovičova 1
  ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

  Volebný okrsok č. 6
  Volebná miestnosť – Materská škola ul. gen. Pekníka 2
  ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Peknika, F.P. Drobiševa

  Volebný okrsok č. 7
  Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Cajlanská 95
  ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice, Schaubmarova, Richarda Rétiho, dona Sandtnera

  Volebný okrsok č. 8
  Volebná miestnosť – Materská škola, Svätoplukova 51
  ulice: L. Novomeského

  Volebný okrsok č. 9
  Volebná miestnosť – Základná škola, Kupeckého 74
  ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

  Volebný okrsok č. 10
  Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
  ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

  Volebný okrsok č.11
  Volebná miestnosť – Základná škola, Na bielenisku 2
  ulice: Svätoplukova 6-51

  Volebný okrsok č. 12
  Volebná miestnosť – Materská škola, Vajanského 16
  ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

  Volebný okrsok č. 13
  Volebná miestnosť – Klub dôchodcov, Hrnčiarska 44
  ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

  Volebný okrsok č. 14
  Volebná miestnosť – Školský klub, Fándlyho 11
  ulice: Mierová, l.mája, Obrancov mieru, Fándlyho

  Volebný okrsok č. 15
  Volebná miestnosť – Stredné odborné učilište, Komenského 27
  ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova
  Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

  Volebný okrsok č. 16
  Volebná miestnosť – Materská škola, Bystrická 1
  ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

  Volebný okrsok č. 17
  Volebná miestnosť – Základná škola, Orešie 2
  ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne

B. ČAS KONANIA VOĽBY PREZIDENTA

  Voľby do Európskeho parlamentu v súlade §6 zákona a rozhodnutia predsedu NR SR sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka budú konať dňa

  6. júna 2009 (sobota) v čase od 7.00. do 22.00 hod.

C. UPOZORNENIE PRE VOLIČOV
  Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu
  a vykonaniu zmien, prípadne vydávania voličského preukazu na Mestskom úrade v Pezinku, Radničné námestie 7 v kancelárií č. 21 /prízemie/.
  Všetky zmeny a vydávanie voličských preukazov je možné vykonať 5.6.2009. Žiadam všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.
  Voliči, ktorí v čase volieb nebudú prítomní v mieste svojho trvalého bydliska môžu si na Mestskom úrade vyžiadať voličský preukaz, na čas voľby budú dočasne vyškrtnutí zo stáleho zoznamu voličov a s voličských preukazom môžu voliť v ktoromkoľvek volebnom okrsku na celom území Slovenskej republiky.

  Preukazovanie totožnosti
  Právo voliť do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky majú občania Slovenskej republiky, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a občania iných členských štátov Európskej únie , ktorí najneskôr v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku a majú povolený na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.
  Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti je povinný preukázať svoju totožnosť predložením preukazu totožnosti. Volič, ktorému bol vydaný voličský preukaz je povinný predložiť aj voličský preukaz.


 Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok