Rozhodnutie Najvyšieho súdu o skládke odpadov

Táto informácia bola publikovaná od 28. 05. 2009 do 28. 06. 2009
Dňa 28. 5. 2009 Najvyšší súd SR svojím rozsudkom zrušil rozsudok Krajského súdu ako i rozhodnutie Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) a vec vrátil na opätovné konanie na SIŽP.

Dôvodom boli procesné pochybenia, nedodržiavanie lehôt a ustanovení zákona o integrovanom povoľovaní – teda stavebného konania týkajúceho sa skládok odpadov. Mesto Pezinok v minulosti opakovane namietalo proti rozhodnutiu SIŽP a podalo žalobu o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia na Krajský súd, ktorý však žalobu zamietol.

Po doručení písomného vyhotovenia rozsudku Najvyšieho súdu bude toto rozhodnutie zverejnené na webovej stránke mesta.