Zjednosmernenie ul. SNP a riešenie dopravy na dotknutých uliciach - 22. 12. 2009 o 9.00 h

Táto informácia bola publikovaná od 02. 12. 2009 do 22. 12. 2009
V najbližšej dobe sa plánuje zjednosmernenie ul. SNP a riešenie organizácie dopravy na priamo dotknutých uliciach Majakovského, P.O. Hviezdoslava, Fraňa Kráľa v Pezinku. Predpokladaným výsledkom predloženého dopravného riešenia ulice SNP je zníženie počtu vozidiel tranzitujúcich riešeným územím a zníženie jazdnej rýchlosti na ulici SNP.

Do 24. decembra tohto roku príde k zmene organizácie dopravy na ul. SNP a na priamo dotknutých uliciach Majakovského, P.O. Hviezdoslava, Fraňa Kráľa:
 • ulica SNP bude s zjednosmernená v smere od Okružnej ulice, od mostíka cez potok Saulak, v celej dĺžke až po napojenie na Kupeckého ulicu
 • ulica Majakovského bude zjednosmernená od križovatky s ul. Fraňa Kráľa až po križovatku s ulicou SNP
 • ulica Fraňa Kráľa bude slúžiť ako jednosmerná jednopruhová komunikácia v smere jazdy od ulice SNP na Majakovského 
 • ulica P. O. Hviezdoslava bude slúžiť ako jednosmerná jednopruhová komunikácia v smere jazdy od ulice Majakovského po ulicu SNP
 • príjazd na Gorkého ulicu bude v smere jazdy od Bratislavy cez ul. SNP zabezpečený po znovuotvorenej jednosmernej komunikácii pozdĺž areálu bývalého Osanu do sídliska Starý dvor
 • vytvorí sa zóna so zákazom vjazdu nákladnej dopravy nad 3,5t s výnimkou vozidiel zásobovania a dopravnej obsluhy – všetky vjazdy do lokality budú označené príslušným dopravným značením. Jedná sa o ulice Fajgalská cesta, Malokarpatská, Majakovského, Tolstého, Š. Polkorába, Okružná, Komenského, Fraňa. Kráľa, Mierová, Bernolákova od 1.mája a Hrnčiarska
Termín spustenia jednosmernej ulice SNP je 22. 12. 2009 o 9.00 hod.
 
Grafické znázornenie zmien:
Grafické znázornenie zmeny organizácie dopravy na ul. SNP a na priamo dotknutých uliciach


Z dôvodu minimalizácie kolíznych bodov v riešenej lokalite je plánované v roku 2010 vykonanie následných zmien v dopravnom značení v priamej náväznosti na zmeny uskutočnené teraz:
 • zjednosmernenie Saulakovej ulice s vjazdom od ulice SNP
 • zjednosmernenie Puškinovej ulice v smere jazdy od SNP k Tolstého
 • zjednosmernenie časti ulice Fraňa Kráľa v úseku medzi ulicou SNP a Tolstého v smere od Tolstého k SNP
 • zjednosmernenie Hviezdoslavovej ulice v smere od SNP po Mierovú
 • zjednosmernenie Vajanského ulice v smere od Mierovej ulice po SNP
 
Grafické znázornenie zmien:
Grafické znázornenie zmeny organizácie dopravy na ul. SNP a na dotknutých uliciach