Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky - obvody a okrsky

Táto informácia bola publikovaná od 12. 04. 2010 do 12. 06. 2010

Erb Pezinka
Mesto Pezinok

Rozhodnutie primátora mesta Pezinok

o určení volebných okrskov a volebných miestností vo volebných okrskoch,
miesta a času konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.


Primátor mesta Pezinok podľa § 12 odst.1 zákona č. 333/2004 Z. z., o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky,
v zmysle rozhodnutia predsedu NR SR, č. 36/2010 Z. z o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky zo dňa 1. 2. 2010
 
vytvoril volebné okrsky na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov
a určil volebné miestnosti vo volebných okrskoch na území mesta Pezinka
takto:


A. VOLEBNÉ OKRSKY A VOLEBNÉ MIESTNOSTI


Volebný okrsok č. 1

Volebná miestnosť: Mestský úrad, Radničné námestie 7 (1. poschodie č. dv. 19)
Ulice: Bratislavská 1-87 a 2-102, Jesenského, Za koníčkom, Holubyho, Radničné námestie, Potočná, Farská, Mladoboleslavská, Mýtna, Št.Polkorába, Fortna, Pezinok

Volebný okrsok č. 2
Volebná miestnosť: Materská škola, Holubyho 49
Ulice: Záhradná, M. R. Štefánika, Kollárova

Volebný okrsok č. 3
Volebná miestnosť: Gymnázium, Senecká 2
Ulice:  Moyzesova, Tehelná, Za dráhou, Senecká, Kalinčiakova, Hollého, Lesnícka, Natalin dvor, Šancova, Sama Chalupku, Pod lipou, Meisslova, Mahulanka, Viničnianska cesta

Volebný okrsok č. 4
Volebná miestnosť: Základná umelecká škola, Trnavská 1
Ulice: Muškátová, Silvánová

Volebný okrsok č. 5
Volebná miestnosť: Materská škola, Záhradná 34
Ulice: Slnečná, Dobšinského, Sládkovičova, Šenkvická cesta, Panholec, Rulandská, Hroznová, Veltlínska

Volebný okrsok č. 6
Volebná miestnosť: Materská škola , gen. Pekníka 2
Ulice: Jilemického, Jiráskova, Šafarikova, Gogoľova, Trnavská, Nálepkova, Švermova, Markušova, gen. Svobodu, kpt. Jaroša, gen. Peknika, F. P. Drobiševa

Volebný okrsok č. 7
Volebná miestnosť: Klub dôchodcov, Cajlanská 95
Ulice: Cajlanská, Bottova, Banícka, Dr. Bokesa, Malacká cesta, Krížna, Kutuzovova, Kučišdorfská dolina, Baba, Stupy, Zumberská, Topoľová, Javorová, Pod kalváriou, Dr.Štohla, Záhumenice, Schaubmarova, Richarda Rétiho, dona Sandtnera

Volebný okrsok č. 8
Volebná miestnosť: Materská škola, Svätoplukova 51
Ulice: L. Novomeského

Volebný okrsok č. 9
Volebná miestnosť: Základná škola, Kupeckého 74
Ulice: Svätoplukova 3, 4, 5, Kupeckého, Zámocká, Rázusova, Kuzmányho, Malokarpatská, Zigmundíkova, Na bielenisku, Slnečné údolie, Reisinger, Leitne, Kukučínova, Kamenice, Vincúrska, Podhorská, Fajgalská cesta, Hasičská, Rozálka, Panský chodník, Vinohradnícka cesta

Volebný okrsok č. 10
Volebná miestnosť: Základná škola, Na bielenisku 2
Ulice: Suvorovova, Svätoplukova 1, 2

Volebný okrsok č.11
Volebná miestnosť: Základná škola, Na bielenisku 2
Ulice: Svätoplukova 6-51

Volebný okrsok č. 12
Volebná miestnosť: Materská škola, Vajanského 16
Ulice: Vajanského, Hviezdoslavova, SNP, Fraňa Kráľa, Bernolákova

Volebný okrsok č. 13
Volebná miestnosť: Klub dôchodcov, Hrnčiarska 44
Ulice: Hrnčiarska, Za hradbami, SOŠ PZ

Volebný okrsok č. 14
Volebná miestnosť: Školský klub, Fándlyho 11
Ulice: Mierová, l.mája, Obrancov mieru, Fándlyho

Volebný okrsok č. 15
Volebná miestnosť: Stredná odborná škola, Komenského 27
Ulice: Majakovského, Gorkého, Puškinova, Tolstého, Saulakova, Komenského, Nerudova, Okružná, Kataríny Franklovej, Eugena Suchoňa, Ľudovíta Rajtera

Volebný okrsok č. 16
Volebná miestnosť: Materská škola, Bystrická 1
Ulice: Bystrická, Bratislavská 108-130

Volebný okrsok č. 17
Volebná miestnosť: Základná škola, Orešie 2
Ulice: Cintorínska, D.Virgoviča, Družstevná, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Krkavec, Limbašská cesta, Matuškova, Myslenická, Nová, Orešie, Podkarpatská, Štúrova, Vinice, Železničná, Glejovka, Černicová, Liesková, Mlynárska, Za panskou záhradou, Nezábudková, Ružová, Púpavová, Ulica Jamnických, Pri mlyne, Trnková
 


B. ČAS KONANIA VOLIEB


Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa na základe rozhodnutia predsedu NR SR a v zmysle § 25 odst. 3 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sa vo všetkých volebných okrskoch na území mesta Pezinka budú konať dňa

12. júna 2010 (sobota) v čase od 7.00. do 22.00 hod.

C. UPOZORNENIE PRE VOLIČOV

Voličské zoznamy sú k dispozícii k nahliadnutiu

a vykonaniu zmien, na Mestskom úrade, Radničné nám. č. 7 v kancelárií č. P21 (prízemie).
Všetky zmeny je možné vykonať do 11. júna 2010 do 12.00 hod.
Žiadam všetkých oprávnených voličov, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali zoznamy a vykonali potrebné zmeny.

Preukazovanie totožnosti
Podľa citovaných zákonov NR SR má právo voliť každý občan Slovenskej republiky ,ktorý najneskôr v deň volieb dovŕšil 18 rokov veku a má trvalý pobyt v Pezinku.
Volič hlasuje osobne. Po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť občianskym preukazom.

 
 Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok