Stanovisko MsZ v Pezinku k vyjadreniam spol. Ekologická skládka a.s. a k rozhodnutiu MVRR SR

Táto informácia bola publikovaná od 07. 05. 2010 do 07. 06. 2010

Stanovisko Mestského zastupiteľstva v Pezinku k vyjadreniam zástupcov spoločnosti Ekologická skládka, a.s.
a k rozhodnutiu Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR v konaní mimo odvolania zverejnenom dňa 26. 4. 2010

Ján Man ml. v televízii TA3 dňa 23. marca t. r. a v prílohe uverejnenej v týždenníku Pezinsko opakovane tvrdil, že mesto Pezinok dostáva od prevádzkovateľa skládky tisíce eur (k dnešnému dňu dokonca 1 milión korún) v podobe poplatku za uloženie odpadu na území obce. Pravdou je, že všetky peniaze zaslané spoločnosťou Bricorp Development, s.r.o. boli tejto spoločnosti vždy obratom vrátené naspäť na jej účet. V odôvodnení sme jasne deklarovali, že mesto nemôže prevziať poplatky , ktoré sú z nepovolenej činnosti (viď rozhodnutie Najvyššieho súdu SR).

Zástupca prevádzkovateľa skládky v Novej jame Ján Man opakovane spochybňuje legálnosť procesu schvaľovania a platnosť zmien a doplnkov z roku 2002, pričom sa odvoláva na rozdiely v predložených materiáloch v máji a novembri 2002 (uvádza december 2002). Máme však k dispozícii dokumenty, ktoré sa zaoberajú procesom schvaľovania zmien a doplnkov ÚPN od stanoviska KÚ v Bratislave odbor životného prostredia zo dňa 29. 7. 2002, ktorý žiada dodržať „východiská dokumentu vyššieho stupňa“, t. z. zachovať jestvujúci stav (keďže do tejto doby malo mesto skládku v ÚPN). Od tohto času však silnel odpor proti skládke nielen v radoch občanov a občianskych aktivistov, ale aj poslancov MsZ. Mesto na margo tohto rozhodnutia požiadalo o riešenie rozporu Ministerstvo životného prostredia 28. 10. 2002. Už 4. 11. Ministerstvo posiela mestu odpoveď, z ktorej jasne vyplýva, že je plne v kompetencii mesta vyriešiť problematiku lokalizácie skládky odpadu na svojom území v rámci územnoplánovacej dokumentácie mesta. Následne Krajský úrad v Bratislave OŽP informuje mesto, že: "... obsah návrhu aktualizácie ÚPN mesta Pezinok je v súlade so záväznou časťou schválenej ÚPD vyššieho stupňa - VÚC Bratislavský kraj v zmysle usmernenia MŽP SR zo dňa 4. 11. 2002“. Tento dokument znamená „de jure“ odsúhlasenie zákonosti procesu prípravy (zmeny) ÚPN a jeho obsahu a to nadriadeným orgánom územného plánovania. Hneď potom boli zmeny a doplnky schválené v Mestskom zastupiteľstve a skládka v Novej jame bola zakázaná. Doposiaľ prebehlo niekoľko preverení nášho ÚPN prokurátorom a výsledkom ani v jednom prípade nebolo jeho zrušenie súdom. Všetky citované materiály sú k dispozícii na Mestskom úrade k nahliadnutiu. Existuje tiež televízny záznam celého schvaľovania zmien a doplnkov ÚPN v novembri 2002, na ktorom poslanci jasne odmietli skládku odpadov v Novej jame.

Texty uverejnené v časopise Pezinsko preto vnímame len ako súčasť kampane za legalizáciu skládky a jej legitimizáciu v očiach verejnosti. Majitelia a prevádzkovatelia skládky mali v ostatných štyroch rokoch dostatok času a prostriedkov na to, aby svoje tvrdenia o nezákonosti pri schvaľovaní územného plánu v roku 2002 predložili súdom a presvedčili verejnosť o svojej pravde.

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku rovnako odmieta výsledky preskúmavania územného rozhodnutia, ktoré po troch rokoch ukončilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Ministerstvo v tomto konaní neakceptovalo územný plán mesta Pezinok a tak nenašlo dôvod nezákonosti preskúmavania územného rozhodnutia a ponechalo ho v platnosti. Ministerstvo si aj podľa právnych zástupcov mesta Pezinok svojvoľne prisvojilo kompetenciu, ktorá patrí len súdu, pretože len súd, ako jediný kompetentný orgán môže záväzne rozhodnúť, či územný plán a všeobecne záväzné nariadenie sú platné alebo nie. Ministerstvom preskúmavané územné rozhodnutie bolo základným predpokladom ďalšieho povoľovania skládky. Aj na jeho základe bolo následne vydané stavebné povolenie, ktoré Najvyšší súd SR zrušil pre nezákonnosť. Územné rozhodnutie vydal Krajský stavebný úrad pod vedením Jána Mana ml. napriek jeho rozporu s územným plánom mesta, pre firmu na čele ktorej bol jeho otec, v orgánoch ktorej bol samotný Ján Man ml., ktorý zároveň vlastnil 130 000 metrov štvorcových pod navrhovanou skládkou. Ján Man ml. je v súčasnosti konateľom spoločnosti, ktorá skládku prevádzkuje.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR tak konalo, podľa našej mienky, nad rámec svojich kompetencií a v prospech prevádzkovateľov skládky, ktorú tisíce Pezinčanov, vedenie mesta i občianski aktivisti aj naďalej dôrazne odmietajú.


7. mája 2010
 

Mgr. Oliver Solga
primátor mesta Pezinok
  Mestské zastupiteľstvo
v Pezinku