Prepnúť na plnú verziu


Pripravujeme nový Komunitný plán sociálnych služieb mesta Pezinok

Táto informácia bola publikovaná od 08. 03. 2018 do 30. 04. 2018

Dňa 1. 1. 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, ktorá nanovo  upravila podmienky  vypracovania  Komunitného plánu, upravila náplň obsahu dokumentu, stanovila  nový postup:  predkladanie Komunitného plánu vyššiemu územnému celku a tiež určila konečný termín - 30. 6. 2018, dokedy treba mať Komunitný plán vypracovaný.

Nakoľko aktuálny Komunitný plán sociálnych služieb mesta Pezinok v súčasnosti  už nespĺňa zákonom stanovené podmienky, rozhodli sme sa  pristúpiť k vypracovaniu nového Komunitného plánu.  

Komunitný plán je dôležitou metódou, pomocou ktorej  mestá a všetci účastníci zapojení do procesu tvorby tohto dokumentu môžu plánovať sociálne služby vo svojom meste tak, aby vyhovovali potrebám a špecifikám mesta v ktorom žijú. Je preto dôležité, aby sa na procese tvorby zúčastnili  aktívne skupiny z radov zadávateľa, poskytovateľov sociálnych služieb, záujmových organizácií ale tiež ostatná verejnosť.  

Ak máte záujem o aktuálne informácie, sledujte stránku Príprava komunitného plánu sociálnych služieb mesta Pezinok.