Prepnúť na plnú verziu


Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO)

Táto informácia bola publikovaná od 28. 01. 2019 do 15. 02. 2019

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby-podnikatelia, ktoré prevádzkujú MZZO - napr. kotly na tuhé, kvapalné a plynné palivo s výkonom do 300 kW, rôzne technologické celky, veľkochov hospodárskych zvierat...) sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť Mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení - viď § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov. Táto povinnosť sa netýka rodinných domov.

Podrobnosti  upravujúce povinnosti malých zdrojov v meste Pezinok upravilo Mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzným nariadením č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo.

Oľga Moťovská
odd. výstavby a životného prostredia