Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2019

Táto informácia bola publikovaná od 13. 02. 2019 do 12. 04. 2019

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 vykonáva  Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho vyrozumievacieho a varovacieho systému skúšku sirén na území celej republiky.


TERMÍNY PRESKÚŠANIA:
11.01.2019 12:00 tichá skúška
08.02.2019 12:00 tichá skúška
08.03.2019 12:00 tichá skúška
12.04.2019 12:00 tichá skúška
10.05.2019 12:00 hlasitá skúška
14.06.2019 12:00 hlasitá skúška
12.07.2019 12:00 hlasitá skúška
09.08.2019 12:00 hlasitá skúška
13.09.2019 12:00 hlasitá skúška
11.10.2019 12:00 hlasitá skúška
08.11.2019 12:00 hlasitá skúška
13.12.2019 12:00 hlasitá skúška

 


AK ZAZNIE SIRÉNA V INOM TERMÍNE

Je dôležité rozlíšiť stály tón sirény od kolísavého:
 • STÁLY DVOJMINÚTOVÝ TÓN
  Preskúšanie sirén, v prípadne mimoriadnej situácie Koniec ohrozenia
 • KOLÍSAVÝ 2-MINÚTOVÝ TÓN
  Všeobecné ohrozenie – oznamuje ohrozenie alebo vznik mimoriadnej udalosti.
 • STÁLY 6 – MINÚTOVÝ TÓN
  Ohrozenie vodou – oznamuje ohrozenie vodou.

 

Ak nie je nariadená evakuácia, v takejto situácii je potrebné zachovať pokoj. V prípade, že sa nachádzate mimo budovu, je dôležité čo najskôr vstúpiť do najbližšej budovy.

 
POKIAĽ STE DOMA

 • uzavrite všetky okná a zamedziť vetranie, prelepiť škáry,
 • uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
 • sledujte vysielanie RTVS a riaďte sa pokynmi pracovníkov mesta, mestskej polície, polície, hasičov a osôb podieľajúcich sa na záchranných prácach,
 • neopúšťajte domov a nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo školských zariadení, bude o ne postarané,
 • postarajte sa o starých, chorých, neschopných pohybu a tiež o deti bez dozoru, ak sa nachádzajú vo vašej blízkosti,
 • nezaťažujte integrovaný záchranný systém (č. t. 112), telefonujte len v najnutnejších prípadoch,
 • postarajte sa o domáce zvieratá,
 • pripravte si evakuačnú batožinu (pre prípad nutnosti evakuácie ( osobné doklady, nevyhnutné lieky, cennosti, málo oblečenia, stravu a nápoje a pod.),
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • ak cestujete autom, zaparkujte ho a ukryte sa v najbližšej budove,
 • čakajte na ďalšie pokyny.

 
V PRÍPADE NARIADENIA EVAKUÁCIE

 1. uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
 2. uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
 3. pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.),
 4. domáce zvieratá (miláčikov) si vezmite so sebou v prenosných schránkach,
 5. domáce zvieratá, ktoré prežijú dlhšiu dobu, nechajte doma a zásobte ich krmivom a vodou,
 6. uzamknite byt,
 7. presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 8. v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
 9. dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu. To platí i pri použití vlastných vozidiel.