Obedy zadarmo nemôžu byť zadarmo. Koľko budú doplácať rodičia?

Táto informácia bola publikovaná od 18. 09. 2019 do 25. 09. 2019

Vzhľadom na to, že štát poskytuje na školské obedy dotáciu vo výške 1,20 eura, budú rodičia na stravovanie svojich detí prispievať už len symbolickou sumou určenou na pokrytie prevádzkových nákladov jedální. Mesto Pezinok sa v tomto prípade snažilo vyjsť čo najviac v ústrety rodičom, na druhej strane je však nevyhnutné pokrývať aj tzv. režijné náklady, ktoré jedálne musia platiť.

„Režijné náklady slúžia na prevádzku jedální, čo znamená nákup tanierov, pohárov a ďalšieho vybavenia,“ vysvetlil čitateľom časopisu Pezinčan Milan Hýll, vedúci Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok. Takisto sem patria energie, voda, likvidácia kuchynského odpadu a ďalšie náklady spojené s fungovaním školských jedální a kuchýň.
„Doteraz režijné náklady znášalo mesto, ale podľa najnovšieho rozhodnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku budú časť z nich znášať rodičia. Pôjde o rôzne sumy v závislosti od toho, či dieťa navštevuje materskú školu, prvý alebo druhý stupeň základnej školy,“ doplnil Milan Hýll.

Príspevok na stravu pre rodičov detí, ktoré navštevujú materské a základné školy, upravilo od 1. septembra 2019 aktuálne schválené Všeobecne záväzné nariadenie. Konkrétne v materskej škole budú rodičia doplácať za stravu na jeden deň 55 centov. Na základnej škole na 1. stupni budú uhrádzať iba režijné náklady vo výške 30 centov a na 2. stupni bude doplatok predstavovať 33 centov – z čoho 30 centov sú opäť režijné náklady a ďalšie 3 centy tvorí rozdiel medzi stravnou jednotkou a dotáciou štátu.
Mesto sa podľa Milana Hýlla riadi vyhláškou Ministerstva školstva SR o potravinových pásmach. Ide o pásma určené na nákup potravín, z ktorých vychádzajú ceny za stravnú jednotku. Definované sú tri pásma, pričom Mestské zastupiteľstvo mesta Pezinok schválilo, že pezinské školy budú patriť do 2. pásma. V ňom predstavuje stravná jednotka pre 1. stupeň základnej školy 1,15 eura, na 2. stupni je to 1,23 eura a v materskej škole ide o sumu 1,45 eura, keďže je v tejto čiastke zahrnutý nielen obed, ale aj desiata a olovrant.

Dotácie štátu na stravovanie detí upravuje novela Zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Novela zákona upravuje najmä účel, podmienky a spôsob poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa.
„Dotácia štátu predstavuje sumu 1,20 eura pre všetky deti navštevujúce základné školy plus pre deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, prípadne aj pre deti v nižších ročníkoch, pokiaľ ich rodičia poberajú dávku v hmotnej núdzi alebo majú nízky príjem, ktorý nedosahuje  životné minimum,“ vysvetlil Milan Hýll z MsÚ Pezinok.

Akým spôsobom štát tento príspevok uhrádza? Mestský úrad je povinný za všetky školy, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti – teda za základné a materské školy v Pezinku, ako aj za Spojenú školu Pezinok-Modra – požiadať o dotáciu Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Riaditeľky škôl teda nahlásia počty detí a Mesto ich postúpi Úradu práce. Ten zráta všetky údaje a pošle balík peňazí pre celé mesto na zvyšné štyri mesiace roku 2019. Mesto potom dotáciu prerozdelí školám.

„Dôležité je tiež to, že žiak má nárok na štátny príspevok iba vtedy, keď sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu a ak odoberie obed. Inými slovami, ak žiak chýba a rodičia ho neodhlásia, musia obed v daný deň zaplatiť. Na tom sa nič nezmenilo, bude to takto platiť aj teraz. Akurát, že rodičia budú musieť zaplatiť nielen doplatok, ale celý obed, teda plnú sumu – vrátane dotácie. Dôvod je jednoduchý – dotáciu na žiaka, ktorý sa v ten deň nezúčastnil na výchovno-vzdelávacom procese, musíme vrátiť štátu,“ uviedol Milan Hýll.

Odhlasovanie obedov každá materská aj základná škola upravuje vo svojom vnútornom predpise. „Samozrejme môže sa stať, že dieťa ochorie zo dňa na deň a rodičia ho nestihnú odhlásiť. Sám to ako rodič veľmi dobre poznám. Rodič môže v prvý deň neprítomnosti dieťaťa, žiaka  z dôvodu choroby, prevziať jeho obed. Nakoľko sa dieťa nezúčastnilo v tento deň výchovno-vzdelávacieho procesu, stratilo nárok na dotáciu, rodič je povinný uhradiť plnú cenu za obed, vrátane časti režijných nákladov, a to aj v prípade, že si obed nepríde prevziať,“ doplnil Milan Hýll, vedúci Oddelenia školstva a sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok.
Napokon majú nárok na dotáciu aj deti, ktoré majú diabetické, prípadne iné diétne stravovanie, no školy ho nevedia zabezpečiť, takže si nosia obedy z domu. „V ich prípade budeme ako zriaďovateľ dotáciu vyplácať priamo rodičom na ich účty – podľa toho, koľko dní deti boli v škole počas daného štvrťroka,“ vysvetľuje Milan Hýll. „Chcem však upozorniť, že aj títo rodičia budú doplácať na režijné náklady – a to z toho dôvodu, že v jedálni musia túto stravu uskladniť, zohriať, umyť riad, vyniesť odpad, takisto sú tu mzdové a prevádzkové náklady jedální. Preto sa aj rodičia detí s predpísaným diétnym stravovaním musia podieľať na časti režijných nákladoch.“

Aj keď v Pezinku, podobne ako v mnohých iných obciach a mestách, nie je možné, aby boli tzv. obedy zadarmo naozaj celkom zadarmo, dosahuje úspora rodičov 85 až 90 centov na jeden obed, teda minimálne dve tretiny jeho hodnoty.

Tabuľka

Stravná jednotka (teda cena obeda predtým)   Doplatok dnes
Materská škola 1,45 eura 0,55 eura
ZŠ 1. Stupeň 1,15 eura 0,30 eura
ZŠ 2. Stupeň 1,23 eura 0,33 eura

 

  1. Deti materských a základných škôl majú nárok na dotáciu štátu 1,20 eur na jeden obed.
  2. Rodičia sa budú podieľať na režijných nákladoch spojených s prípravou obedov.
  3. V prípade, že dieťa chýba a rodič ho neodhlási, musí zaplatiť za celý obed, pretože nárok na dotáciu prepadne.
  4. Nárok na dotáciu majú aj deti s diétou, ale aj ich rodičia musia prispievať na časť režijných nákladov.