Zeleň v meste a detské ihriská

Zakladanie a údržbu verejnejZeleň v meste zelene a detských ihrísk má v kompetencii oddelenie životného prostredia. V tejto oblasti vypomáhame i materským školám na celom území mesta.

Verejne prístupná zeleň v intraviláne mesta Pezinok zaberá výmeru cca 48 ha. V roku 1998 bola spracovaná Pasportizácia a inventarizácia zelene v meste Pezinok ako základný podklad pre jej údržbu.

Údržba zelene, ktorú počas roka vykonáva prevážne zmluvný partner Mesta - spoločnosť PETMAS, s.r.o., pozostáva z viacerých úkonov: kosenia trávnikov, kosenia burinísk, jesenného a jarného vyhrabávania trávnikov, čistenia zelených plôch od odpadu, odburiňovania a čistenia záhonov kríkov, polievania výsadieb, orezov a výrubov drevín, výsadby novej zelene, odburinenia zámkových dlažieb, opravy lavičiek, atď. Samostatnou časťou údržby je starostlivosť o Zámocký park v centre mesta.

V Pezinku máme celkom 36 verejných detských ihrísk s rôznym stupňom vybavenia. Ich údržba spočíva v oprave a náteroch prvkov ihrísk podľa potreby a výmene piesku v pieskoviskách podľa požiadaviek hygienikov. Títo nezávadnosť piesku pravidelne kontrolujú.


DOKUMENTY: