Ovzdušie

OvzdušieNa úseku ochrany ovzdušia plní mesto funkciu delegovanej štátnej správy pre tzv. malé zdroje znečisťovania ovzdušia (zdroje s menovitým príkonom do 300 kW, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie...).
Úlohy v tejto oblasti sú dané obci zákonom č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákonom č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov.

Obec v prenesenom výkone štátnej správy podľa zákona o ovzduší najmä:
  • vydáva súhlas na povoľovanie stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a na ich užívanie (tlačivo Žiadosť o súhlas na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia je k dispozícii v kancelárii prvého kontaktu MsÚ, na oddelení životného prostredia alebo si ho stiahnúť tu)
  • kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov
  • ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov opatrenia na nápravu
  • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja.


V zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov prijalo Mestské zastupiteľstvo Všeobecne záväzné nariadenie   č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.
Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní každoročne do 15. februára oznámiť mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení. Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo.