Nakladanie s odpadmi

Mesto zabezpečuje likvidáciu komunálnych odpadov prostredníctvom zmluvy s firmou Petmas spol. s r.o., ktorá sa zároveň stará o využitie vytriedených druhotných surovín a likvidáciu zvyšného netriedeného odpadu uložením na skládku odpadov spoločnosti AVESK odpadovné hospodárstvo s. r. o. v Senci.

Do likvidácie odpadu v zmysle platného VZN č. 1/2021 sú zapojení všetci občania Pezinka. Platí to pre fyzické osoby aj pre firmy a podniky. Každá domácnosť v rodinnom dome má nárok na sadu 3 nádob: na netriedený odpad, na biologický odpad a na papier. Plasty sa od začiatku roka 2011 triedia zvlášť do plastových vriec. Obyvatelia bytových domov majú k dispozícii 1100 l kontajnery na netriedený odpad, papier a plasty. Sklo od obyvateľov rodinných domov aj bytoviek sa zbiera donáškovým spôsobom do 1100 l kontajnerov rozmiestnených po meste.

Vývoz odpadu sa robí podľa vývozného kalendára; obyvatelia rodinných domov dostávajú kalendár do domácnosti.
Vývoz z cintorínov sa robí 1 x týždenne, mimoriadny vývoz (čaNakladanie s odpadmistejší vývoz a z pridaného veľkokapacitného kontajnera) sa robí počas Veľkonočných sviatkov a Pamiatky zosnulých. Vývoz z rekreačných oblastí sa robí 1x týždenne. Čistenie okolo kontajnerov v meste robí firma Petmas raz týždenne. Tieto práce nemôžu korešpondovať s vývozom, pretože vývoz netriedeného odpadu sa robí 2 x týždenne.
Fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby sú zapojení do tzv. množstvového zberu, t. j. podľa potreby si dohodnú veľkosť a druh nádob a intervaly odvozu.

Mesto zabezpečuje pre svojich občanov najmenej 2 x ročne zber objemného odpadu (t. j. takého, ktorý preťaží smetnú nádobu alebo sa do nej nevojde). Zber  sa robí na jednom mieste, miesto zberu je Technický a skladový areál Mestského podniku služieb na Fajgalskej ceste (areál bývalej motokárovej dráhy). Termíny zberu sú v predstihu zverejnené v úradných tabuliach, na stránke mesta a v pezinskej televízii.

Pre občanov mesta Pezinok funguje v pracovných dňoch a v sobotu na Viničnianskej ceste č. 25 Zberné miesto nebezpečných odpadov. Pracovníci fy Petmas odoberú od obyvateľov nebezpečné odpady, ktoré nepatria medzi komunálne odpady. Táto služba je pre fyzické osoby bezplatná, pre firmy je za úhradu.

Napriek tomu, že všetci sú zapojení do systému zberu odpadov, nachádzajú sa v meste nelegálne skládky odpadov. Mesto raz ročne (zvyčajne na jar) likviduje tieto skládky. Skládky sa zvyčajne tvoria na tých istých miestach, napr. na konci Viničnianskej cesty, na Fajgalskej ceste, Glejovka - pri koľajniciach...).

Určitého odpadu sa dá ekologicky zbaviť aj v špecializovaných obchodoch. Napríklad, použité originálne tonery Vám odoberú alebo vykúpia v spoločnosti Clean Tonery s.r.o. na Moyzesovej ulici v Pezinku. Odoberané sú aj tonery zakúpené u iných predajcov. Podmienkou je, aby tonery boli originálne, teda nie repasované ani kompatibilné (bližšie inofrmácie: www.clean-tonery.sk/vykup).
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Pezinok za rok 2020 je 50,92%.

Dôležité upozornenie - Natur-pack

AKO NAKLADAŤ S ODPADMI

Ako nakladať s odpadmi - návod pre občanov


KALENDÁR VÝVOZU ODPADU V TOMTO ROKU: