Všeobecne záväzné nariadenia

Zobrazené:
Vyberte rok:

Zobrazených je 62 nariadení:

Zobraziť všetky

 • VZN č. 1/2021

  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 • VZN č. 12/2020

  o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

 • VZN č. 11/2020

  o mestskej polícii

 • VZN č. 10/2020

  o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 • VZN č. 9/2020

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 15/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

 • VZN č. 8/2020

  o dotáciách

 • VZN č. 7/2020

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku

 • VZN č. 6/2020

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok, v znení neskorších VZN

 • VZN č. 4/2020

  o určení názvu novej ulice a o doplnení VZN č. 4/2007 o určení názvov ulíc v meste Pezinok

 • VZN č. 2/2020

  ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska

 • VZN č. 1/2020

  o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok

 • VZN č. 9/2019

  o miestnom poplatku za rozvoj

 • VZN č. 8/2019

  o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mesta Pezinok v čase núdze

 • VZN č. 7/2019

  o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok

 • VZN č. 2/2019

  o určení výšky finančných príspevkov na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

 • VZN č. 1/2019

  o zásadách hospodárenia s majetkom Mesta Pezinok

 • VZN č. 08/2018

  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mesta Pezinok

 • VZN č. 04/2018

  o niektorých podmienkach držania psov

 • VZN č. 02/2018

  Trhový poriadok pre trhovisko na Kupeckého ulici (správca FAIR s. r. o.)

 • VZN č. 16/2017

  o určení školských obvodov

1 2 3 4