Zasadnutie Mestskej rady dňa 17. 09. 2019

Kategória:
Zverejnené od 10. 09. 2019 do 17. 09. 2019
Program
|
|


Mesto Pezinok

PROGRAM
zasadnutia Mestskej rady, ktoré sa uskutoční dňa 17. septembra 2019 (utorok) o 16.00 hod. v Starej radnici.

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Návrh VZN č. 6/2019, ktorým sa určujú podmienky rozdelenia účelových finančných prostriedkov pre oblasti sociálnej pomoci, kultúry a športu z rozpočtu Mesta Pezinok
 4. Informácia o aktuálnych sadzbách za komunálny odpad v meste Pezinok
 5. Analýza stavu školstva v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok za obdobie 2006 až 2019 a prognózy jeho vývoja do roku 2025
 6. Návrh na zmenu zriaďovacej listiny ZUŠ
 7. Súhlasy a vecné bremená
 8. Prevody a nájmy
 9. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 10. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 11. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 12. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavnej kontrolórky na II. polrok 2019
 13. Rôzne
  13.1.  Rozpočtové opatrenia